Kontrakt Kontraktowi nierówny

Poszu­ku­jąc roz­strzy­gnięć sądo­wych na tle umów o roboty budow­lane opar­tych o pro­ce­dury mcith_c7b1bcffFIDIC należy pamię­tać, że każde orze­cze­nie zapada na tle okre­ślo­nego stanu fak­tycz­nego w ramach któ­rego sąd bada treść praw i obo­wiąz­ków stron Kon­traktu. Po takiej ana­li­zie zapada roz­strzy­gnię­cie na korzyść jed­nej lub dru­giej Strony. Publi­ko­wane roz­strzy­gnię­cia poma­gają przy kolej­nych podob­nych spo­rach już na eta­pie ich powsta­nia, bowiem możemy z nich wyson­do­wać w jaki spo­sób zachowa się sąd do któ­rego trafi nasza sprawa. Co prawda w kra­jo­wym sys­te­mie praw­nym nie ma insty­tu­cji pre­ce­densu, która polega na tym że sąd w w podob­nej spra­wie ma obo­wią­zek roz­strzy­gnąć tak samo jak w poprzed­niej, nie mniej jed­nak sędzia roz­strzy­ga­jący sprawę ma w Pol­sce obo­wią­zek wziąć pod uwagę ist­nie­jące w podob­nych spra­wach orzecz­nic­two. Dla­tego warto takie orzecz­nic­two ana­li­zo­wać. Czy­taj dalej


Świadectwo Przejęcia w orzecznictwie SN

Bar­dzo cie­kawy wyrok wydał w zeszłym roku Sąd Naj­wyż­szy roz­pa­tru­jąc skargę kasa­cyjną w wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comspra­wie doty­czą­cej jed­nego ze sta­dio­nów pod EURO 2012 (Wyrok Sądu Naj­wyż­szego z 13 wrze­śnia 2017 r., Sygn. akt IV CSK 578/16, www.sn.pl). Jedną z klu­czo­wych kwe­stii w wyroku były roz­wa­ża­nia sądu na temat zna­cze­nia Świa­dec­twa Prze­ję­cia o któ­rym mowa w klau­zuli 10.1 WK FIDIC. SN odniósł się także do nur­tu­ją­cego wszyst­kich, któ­rzy mają do czy­nie­nia z WK FIDIC pyta­nia: czy Świa­dec­two Prze­ję­cia jest sub­sty­tu­tem pro­to­kołu odbioru koń­co­wego robót. Poni­żej przed­sta­wiam obszerne frag­menty uza­sad­nie­nia orze­cze­nia SN, wytłusz­cza­jąc w mojej oce­nie naj­cie­kaw­sze wersy.

Czy­taj dalej


Klauzula 20.1 zgodna z polskim prawem

W nawią­za­niu do moich wpi­sów z 2016 r.: Czy klau­zula 20.1 jest sprzeczna z art. 119 blind-lady-justice-statue-in-law-office-picjumbo-comkc? oraz Klau­zula 20.1 orzecz­nic­two przed­sta­wiam Pań­stwu bar­dzo cie­kawy wyrok Sądu Naj­wyż­szego z 23 marca 2017 r. (Sygn. akt V CSK 449/16, www.sn.pl), w któ­rym SN uznał, że klau­zula 20.1 WK FIDIC doty­cząca zgła­sza­nia rosz­czeń przez Wyko­nawcę nie naru­sza art. 119 kc. Sąd Naj­wyż­szy w wymie­nio­nym wyżej wyroku stwier­dził m.in:

Brak pod­staw do uzna­nia, że w oma­wia­nej klau­zuli cho­dzi o ter­min ogra­ni­cza­jący docho­dze­nie rosz­cze­nia przed sądem, a więc o ter­min zbli­żony do ter­minu przedaw­nie­nia. Czy­taj dalej


Sąd Arbitrażowy czy sąd powszechny?

W ory­gi­nal­nych Warun­kach Kon­trak­to­wych FIDIC do roz­strzy­ga­nia spo­rów powo­łany jest Sąd wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comArbi­tra­żowy Mię­dzy­na­ro­do­wej Izby Han­dlo­wej z sie­dzibą w Paryżu (ICC). Dosto­so­wu­jąc pro­ce­dury FIDIC do warun­ków kra­jo­wych będziemy oczy­wi­ście chcieli zmo­dy­fi­ko­wać klau­zulę 20.6 wska­zu­jąca na ten Sąd. Na rynku zamó­wień publicz­nych zama­wia­jący z reguły decy­dują się jed­nak na wska­za­nie sądu powszech­nego. Czy słusz­nie? Może warto byłoby pozo­stać przy sądzie arbi­tra­żo­wym (choć nie­ko­niecz­nie w Paryżu)?  Mógłby to być np. Sąd Arbi­tra­żowy przy Kra­jo­wej Izbie Gospo­dar­czej w War­sza­wie lub Sąd Arbi­tra­żowy przy Kon­fe­de­ra­cji Lewia­tan w War­sza­wie czy jeden z sądów arbi­tra­żo­wych przy Izbach Prze­my­słowo – Han­dlo­wych. Czy­taj dalej


Wykonawca nie może powoływać się na zatwierdzenie dokumentacji przez Inżyniera

W ramach Warun­ków Kon­trak­to­wych dla Urzą­dzeń oraz Pro­jek­to­wa­nia i Budowy (tzw. Żółta Książka) FIDIC, tj. umowy o roboty budow­lane pro­jek­to­wa­niem Wyko­nawca w ramach swo­ich 2015-04-15 (67)obo­wiąz­ków ma wyko­nać doku­men­ta­cję pro­jek­tową (klau­zula 5.1 WK). Doku­men­ta­cja pro­jek­towa, a w zasa­dzie wszystko co się na nią składa jako Doku­ment Wyko­nawcy pod­lega akcep­ta­cji Inży­niera Kon­traktu, zgod­nie z klau­zulą 5.2 WK. Inży­nier ma 21 dni ma prze­gląd każ­dego doku­mentu i w tym okre­sie Inży­nier powi­nien zatwier­dzić doku­ment lub zgło­sić ewen­tu­alne zastrze­że­nia. Pamię­tać jed­nak należy, że jeśli po zatwier­dze­niu doku­mentu przez Inży­niera ujaw­nią się błędy w doku­men­cie, to Wyko­nawca ma obo­wią­zek popra­wić doku­ment (o ile to konieczne rów­nież Roboty) w odpo­wied­nim zakre­sie na wła­sny koszt bez względu na wydane wcze­śniej zatwier­dze­nie Inży­niera. Czy­taj dalej


Cena Kontraktowa nie obejmuje szkód Wykonawcy

Jak pod­kre­śla Sąd Naj­wyż­szy w jed­nym z wyro­ków zapa­dłych na kan­wie umowy o roboty 301budow­lane opar­tej o pro­ce­dury FIDIC (zamó­wie­nie publiczne):

(…) co do zasady upraw­nie­nie do prze­dłu­że­nia czasu wyko­na­nia robót w razie opóź­nie­nia się zama­wia­ją­cego w wyko­na­niu jego zobo­wią­zań przy­słu­guje wyko­nawcy kumu­la­tyw­nie z upraw­nie­niem do doma­ga­nia się zapłaty za koszty spo­wo­do­wane opóź­nie­niem wraz z nali­cze­niem „umiar­ko­wa­nego zysku”, „które należy włą­czyć do ceny”. Trzeba pod­kre­ślić, że wyko­nawca zwy­kle uwzględ­nia tego rodzaju oko­licz­no­ści przy kal­ku­lo­wa­niu oferty ceno­wej mają­cej go następ­nie wią­zać w sto­sunku do zama­wia­ją­cego. Czy­taj dalej


Procedury FIDIC zawierają gotowe klauzule walorazycyjne

W ory­gi­nal­nych Warun­kach Kon­trak­to­wych FIDIC prze­wi­dziano klau­zule walo­ry­zu­jące 100-bank-notes-bills-2099wyna­gro­dze­nie Wyko­nawcy ze względu na zmianę sto­sun­ków w obro­cie gospo­dar­czym w trak­cie reali­za­cji Kon­traktu. Prze­wi­dziane tu zostały zarówno zmiany prawa (klau­zula 13.7), jak i zmiany cen typo­wych czyn­ni­ków ceno­twór­czych jak mate­riały i robo­ci­zna (klau­zula 13.8). Klau­zula 13.8 w jej ory­gi­nal­nym brzmie­niu została ponadto tak pomy­ślana aby to strony osta­tecz­nie zde­cy­do­wały przed pod­pi­sa­niem Aktu Umowy jakie czyn­niki będą wpły­wać na walo­ry­za­cję w jakich oko­licz­no­ściach będą się aktu­ali­zo­wać. Tabelę danych korek­cyj­nych która posłuży do obli­czeń walo­ry­za­cji Strony umiesz­czają w Załącz­niku do Oferty. Klau­zula jest bar­dzo mądrzę opra­co­wana. Walo­ry­zo­wany jest Koszt, a nie zysk Wyko­nawcy co wydaje się uczci­wym roz­wią­za­niem. Czy­taj dalej


Kary umowne ustala Inżynier Kontraktu

Klau­zula 8.7 Warun­ków Kon­traktu (Żółta i Czer­wona Książka) prze­wi­duje, że w przy­padku nie zakoń­cze­nia przez Wyko­nawcę Robót w Cza­sie na Ukoń­cze­nie Zama­wia­jący jest upraw­niony do buy-cash-coins-2116rosz­cze­nia finan­so­wego w któ­rym będzie doma­gał się zapłaty kar umow­nych. Rosz­cze­nie takie powinno zostać zgło­szone Inży­nie­rowi na pod­sta­wie klau­zuli 2.5 Warun­ków Kon­traktu. Po wystą­pie­niu z takim rosz­cze­niem przez Zama­wia­ją­cego Inży­nier podej­muje dal­sze czyn­no­ści na pod­sta­wie klau­zuli 3.5 Warun­ków Kon­traktu. Zatem naj­pierw podej­muje ze Stro­nami kon­sul­ta­cje i podej­muje próbę polu­bow­nego roz­wią­za­nia sporu. W przy­padku nie­po­wo­dze­nia podej­muje wią­żące „usta­le­nia” (w now­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia) lub „okre­śle­nia (w star­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia). Czy­taj dalej


Płatności dla Wykonawcy w procedurach FIDIC mają charakter przejściowy

Pro­ce­dury FIDIC prze­wi­dują, że wyna­gro­dze­nie Wyko­nawcy zosta­nie wypła­cone w tran­szach. Jest to racjo­nalne roz­wią­za­nie, ponie­waż inwe­sty­cja budow­lana liczona jest co do zasady w latach, zatem prze­nie­sie­nie cał­ko­wi­tego cię­żaru finan­so­wa­nia na Wyko­nawcę nie byłoby celowe. 2015-04-15 (60)Wyko­nawca musiałby się bowiem przez dłuż­szy czas posił­ko­wać wyso­kim kre­dy­tem co znacz­nie zwięk­szy­łoby koszt reali­za­cji Kon­traktu, a zatem i cenę. Cha­rak­ter zobo­wią­za­nia, tj. roboty budow­lane rów­nież nie wymaga aby całe wyna­gro­dze­nie było zatrzy­mane do czasu odbioru koń­co­wego. Inwe­sty­cja budow­lana należy prze­cież do grupy tzw. pro­jek­tów twar­dych, któ­rych postęp i efekt jest widoczny gołym okiem. Zama­wia­jący może na każ­dym eta­pie prze­pro­wa­dzić kon­trolę postępu robót. Nad pra­wi­dło­wym wyko­na­niem Kon­traktu czuwa także przede wszyst­kim Inży­nier Kon­traktu. Czy­taj dalej


Wykonawca może zawiesić Roboty jeśli nie dostanie zapłaty

Pro­ce­dury FIDIC w ory­gi­nal­nym brzmie­niu prze­wi­dują upraw­nie­nie Wyko­nawcy do zawie­sze­nia construction-excavator-site-4510Robót w przy­padku gdy Inży­nier Kon­traktu nie wyda Zama­wia­ją­cemu Przej­ścio­wego Świa­dec­twa Płat­no­ści lub gdy Zama­wia­jący nie dokona zapłaty na pod­sta­wie wyda­nego przez Inży­niera Świa­dec­twa Płat­no­ści. Taką moż­li­wość prze­wi­duje klau­zula 16.1 Warun­ków Kon­traktu (Żółty i Czer­wony FIDIC). Warun­kiem sko­rzy­sta­nia z powyż­szego upraw­nie­nia jest powia­do­mie­nie o takim zamia­rze Zama­wia­ją­cego z co naj­mniej 21-dniowym wyprze­dze­niem. Zgod­nie z tre­ścią klau­zuli Wyko­nawca może zawie­sić lub „zmniej­szyć tempo” Robót. Sko­rzy­sta­nie z upraw­nie­nia do zawie­sze­nia lub zmniej­sze­nia tempa robót nie pozba­wia Wyko­nawcy innych upraw­nień spo­wo­do­wa­nych bra­kiem płat­no­ści, w tym nali­cze­nia odse­tek lub roz­wią­za­nia Kon­traktu. Czy­taj dalej