Zmiany FIDIC na niekorzyść Wykonawcy

Zosta­łem nie­dawno popro­szony o ana­lizę Szcze­gól­nych Warun­ków Kon­trak­tów FIDIC pod kątem zmian wpro­wa­dzo­nych na nie­ko­rzyść Wyko­nawcy. Kon­trakt doty­czył dużej inwe­sty­cji linio­wej, 2015-04-15 (57)pro­wa­dzo­nej przez jed­nego z naj­więk­szych zama­wia­ją­cych na rynku publicz­nym (Zółty FIDIC). Efekt tej pracy mocno mnie zasko­czył. Zmiany FIDIC na nie­ko­rzyść Wyko­nawcy są znaczne. Oto lista: 

1) Zmiana defi­ni­cji „Kosztu” na nie­ko­rzyść Wyko­nawcy. (Subkl. 1.1.4.3 WK).

 

2) Znaczne ogra­ni­cze­nia w zakre­sie Cesji według Sub­klau­zuli 1.7 WK.

 

3) Ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści Zama­wia­ją­cego za błędy w Wyma­ga­niach Zama­wia­ją­cego (np. usu­nię­cie zysku dla Wykonawcy).

 

4) Znaczne (nie­po­trzebne) roz­sze­rze­nie zakresu praw autor­skich do doku­men­tów opra­co­wa­nych przez Wyko­nawcę (Subkl. 1.10 WK).

Con­ti­nue reading


Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 2

Dziś chciał­bym poru­szyć kolejną kwe­stię zwią­zaną z tłu­ma­cze­niem WK FIDIC na język pol­ski. Online language translationOtóż w 4. wyda­niu angiel­sko – pol­skim nie­zmie­nio­nym 2008 z erratą tzw. Żół­tej Książki (tj. Warun­ków Kon­trak­to­wych dla Urzą­dzeń oraz Pro­jek­to­wa­nia i Budowy DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ zna­la­zło się nowe tłu­ma­cze­nie zwrotu „Time for Com­ple­tion”. Tłu­macz uznał, że traf­niej­szym wydaje się zwrot „Czas na Wyko­na­nie”, nie „Czas na Ukoń­cze­nie”. Zmiana wpro­wa­dziła nieco zamie­sza­nia. Con­ti­nue reading


Klauzula 20.1 orzecznictwo

Uzu­peł­nia­jąc roz­wa­ża­nia doty­czące cha­rak­teru ter­minu 28 dni na powia­do­mie­nie o rosz­cze­niu 2015-04-15 (54)przed­sta­wiam jesz­cze jeden wyrok, w któ­rym sąd uznał że upływ wymie­nio­nego ter­minu powo­duje wyga­śnię­cie rosz­cze­nia Wykonawcy:

„Nie umknął uwa­dze Sądu także fakt, że powód nie zgła­szał rosz­czeń na pod­sta­wie klau­zuli nr (…) Warun­ków Kon­traktu (…). Oko­licz­ność ta nie była zresztą kwe­stio­no­wana. Tym samym, z mocy tej klau­zuli, powód utra­cił prawo do ich sku­tecz­nego docho­dze­nia. Jak sta­nowi bowiem przy­wo­łany zapis klau­zuli nr (…) Warun­ków Kon­traktu (…): „Jeżeli Wyko­nawca uważa się za upraw­nio­nego do prze­dłu­że­nia Czasu na Ukoń­cze­nie, czy też do dodat­ko­wej zapłaty na mocy jakiej­kol­wiek klau­zuli niniej­szych Warun­ków lub na innej pod­sta­wie zwią­za­nej z Kon­trak­tem, to winien on powia­do­mić o tym Inży­niera, opi­su­jąc wyda­rze­nie lub oko­licz­ność dające pod­stawę do takiego roszczenia.

 

Con­ti­nue reading