Urządzenia i Materiały na Terenie Budowy są własnością Zamawiającego

Czyje są Materiały i Urządzenia które Wykonawca dostarczył na Teren Budowy w ramach DSC_0009Kontraktu opartego o procedury FIDIC? Wydawałoby się, że to własność Wykonawcy, przynajmniej dopóty, dopóki Zamawiający za nie nie zapłaci. Nic bardziej mylnego Zgodnie z klauzulą 7.7 Warunków Kontraktowych w ich oryginalnym brzmieniu Zamawiający staje się właścicielem dostarczonych przez Wykonawce Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy z chwilą gdy zostaną one dostarczone na Teren Budowy lub z chwilą gdy Wykonawca nabędzie prawo do zapłaty za nie (w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej).Zatem to co Wykonawca przywiezie na Teren Budowy staje się własnością Zamawiającego. Czytaj dalej


Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 3

Kontynuując wątek kiepskiego tłumaczenia oryginalnych Warunków Kontraktu przyjrzyjmy się treści klauzuli 1.14 określającej solidarną odpowiedzialność podmiotów stanowiących konsorcjum będące WykoOnline language translationnawcą. Fragment tłumaczenia w języku polskim brzmi:

Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednimi prawem konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej osób, to: (a) osoby te winny być solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego za realizację Kontraktu;

 A jak brzmi oryginalny fragment? Tak:

If the Contractor constitutes (under applicable Law) a joint venture, consortium or other unincorporated grouping of two or more person: (a) these persons shall be deemed to be jointly and severally liable to the Employer for the performance of the Contract;

Fragment jest krótki, ale uchybień kilka. Przede wszystkim „prawo” z małej litery to nie to samo co „Prawo” z wielkiej. Autor oryginalnej wersji użył sformułowania „Law” co sugerowałoby odniesienie do definicji z klauzuli 1.1.6.5 Warunków Kontraktu. Czytaj dalej


Kontrakt Kontraktowi nierówny

Poszukując rozstrzygnięć sądowych na tle umów o roboty budowlane opartych o procedury mcith_c7b1bcffFIDIC należy pamiętać, że każde orzeczenie zapada na tle określonego stanu faktycznego w ramach którego sąd bada treść praw i obowiązków stron Kontraktu. Po takiej analizie zapada rozstrzygnięcie na korzyść jednej lub drugiej Strony. Publikowane rozstrzygnięcia pomagają przy kolejnych podobnych sporach już na etapie ich powstania, bowiem możemy z nich wysondować w jaki sposób zachowa się sąd do którego trafi nasza sprawa. Co prawda w krajowym systemie prawnym nie ma instytucji precedensu, która polega na tym że sąd w w podobnej sprawie ma obowiązek rozstrzygnąć tak samo jak w poprzedniej, nie mniej jednak sędzia rozstrzygający sprawę ma w Polsce obowiązek wziąć pod uwagę istniejące w podobnych sprawach orzecznictwo. Dlatego warto takie orzecznictwo analizować. Czytaj dalej


Świadectwo Przejęcia w orzecznictwie SN

Bardzo ciekawy wyrok wydał w zeszłym roku Sąd Najwyższy rozpatrując skargę kasacyjną w wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comsprawie dotyczącej jednego ze stadionów pod EURO 2012 (Wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2017 r., Sygn. akt IV CSK 578/16, www.sn.pl). Jedną z kluczowych kwestii w wyroku były rozważania sądu na temat znaczenia Świadectwa Przejęcia o którym mowa w klauzuli 10.1 WK FIDIC. SN odniósł się także do nurtującego wszystkich, którzy mają do czynienia z WK FIDIC pytania: czy Świadectwo Przejęcia jest substytutem protokołu odbioru końcowego robót. Poniżej przedstawiam obszerne fragmenty uzasadnienia orzeczenia SN, wytłuszczając w mojej ocenie najciekawsze wersy.

Czytaj dalej


Klauzula 20.1 zgodna z polskim prawem

W nawiązaniu do moich wpisów z 2016 r.: Czy klauzula 20.1 jest sprzeczna z art. 119 blind-lady-justice-statue-in-law-office-picjumbo-comkc? oraz Klauzula 20.1 orzecznictwo przedstawiam Państwu bardzo ciekawy wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r. (Sygn. akt V CSK 449/16, www.sn.pl), w którym SN uznał, że klauzula 20.1 WK FIDIC dotycząca zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę nie narusza art. 119 kc. Sąd Najwyższy w wymienionym wyżej wyroku stwierdził m.in:

Brak podstaw do uznania, że w omawianej klauzuli chodzi o termin ograniczający dochodzenie roszczenia przed sądem, a więc o termin zbliżony do terminu przedawnienia. Czytaj dalej


Sąd Arbitrażowy czy sąd powszechny?

W oryginalnych Warunkach Kontraktowych FIDIC do rozstrzygania sporów powołany jest Sąd wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comArbi­tra­żowy Mię­dzy­na­ro­do­wej Izby Han­dlo­wej z sie­dzibą w Paryżu (ICC). Dostosowując procedury FIDIC do warunków krajowych będziemy oczywiście chcieli zmodyfikować klauzulę 20.6 wskazująca na ten Sąd. Na rynku zamówień publicznych zamawiający z reguły decydują się jednak na wskazanie sądu powszechnego. Czy słusznie? Może warto byłoby pozostać przy sądzie arbitrażowym (choć niekoniecznie w Paryżu)?  Mógłby to być np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie lub Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie czy jeden z sądów arbitrażowych przy Izbach Przemysłowo – Handlowych. Czytaj dalej


Wykonawca nie może powoływać się na zatwierdzenie dokumentacji przez Inżyniera

W ramach Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy (tzw. Żółta Książka) FIDIC, tj. umowy o roboty budowlane projektowaniem Wykonawca w ramach swoich 2015-04-15 (67)obowiązków ma wykonać dokumentację projektową (klauzula 5.1 WK). Dokumentacja projektowa, a w zasadzie wszystko co się na nią składa jako Dokument Wykonawcy podlega akceptacji Inżyniera Kontraktu, zgodnie z klauzulą 5.2 WK. Inżynier ma 21 dni ma przegląd każdego dokumentu i w tym okresie Inżynier powinien zatwierdzić dokument lub zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Pamiętać jednak należy, że jeśli po zatwierdzeniu dokumentu przez Inżyniera ujawnią się błędy w dokumencie, to Wykonawca ma obowiązek poprawić dokument (o ile to konieczne również Roboty) w odpowiednim zakresie na własny koszt bez względu na wydane wcześniej zatwierdzenie Inżyniera. Czytaj dalej


Cena Kontraktowa nie obejmuje szkód Wykonawcy

Jak podkreśla Sąd Najwyższy w jednym z wyroków zapadłych na kanwie umowy o roboty 301budowlane opartej o procedury FIDIC (zamówienie publiczne):

(…) co do zasady uprawnienie do przedłużenia czasu wykonania robót w razie opóźnienia się zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań przysługuje wykonawcy kumulatywnie z uprawnieniem do domagania się zapłaty za koszty spowodowane opóźnieniem wraz z naliczeniem „umiarkowanego zysku”, „które należy włączyć do ceny”. Trzeba podkreślić, że wykonawca zwykle uwzględnia tego rodzaju okoliczności przy kalkulowaniu oferty cenowej mającej go następnie wiązać w stosunku do zamawiającego. Czytaj dalej


Procedury FIDIC zawierają gotowe klauzule walorazycyjne

W oryginalnych Warunkach Kontraktowych FIDIC przewidziano klauzule waloryzujące 100-bank-notes-bills-2099wynagrodzenie Wykonawcy ze względu na zmianę stosunków w obrocie gospodarczym w trakcie realizacji Kontraktu. Przewidziane tu zostały zarówno zmiany prawa (klauzula 13.7), jak i zmiany cen typowych czynników cenotwórczych jak materiały i robocizna (klauzula 13.8). Klauzula 13.8 w jej oryginalnym brzmieniu została ponadto tak pomyślana aby to strony ostatecznie zdecydowały przed podpisaniem Aktu Umowy jakie czynniki będą wpływać na waloryzację w jakich okolicznościach będą się aktualizować. Tabelę danych korekcyjnych która posłuży do obliczeń waloryzacji Strony umieszczają w Załączniku do Oferty. Klauzula jest bardzo mądrzę opracowana. Waloryzowany jest Koszt, a nie zysk Wykonawcy co wydaje się uczciwym rozwiązaniem. Czytaj dalej


Kary umowne ustala Inżynier Kontraktu

Klauzula 8.7 Warunków Kontraktu (Żółta i Czerwona Książka) przewiduje, że w przypadku nie zakończenia przez Wykonawcę Robót w Czasie na Ukończenie Zamawiający jest uprawniony do buy-cash-coins-2116roszczenia finansowego w którym będzie domagał się zapłaty kar umownych. Roszczenie takie powinno zostać zgłoszone Inżynierowi na podstawie klauzuli 2.5 Warunków Kontraktu. Po wystąpieniu z takim roszczeniem przez Zamawiającego Inżynier podejmuje dalsze czynności na podstawie klauzuli 3.5 Warunków Kontraktu. Zatem najpierw podejmuje ze Stronami konsultacje i podejmuje próbę polubownego rozwiązania sporu. W przypadku niepowodzenia podejmuje wiążące „ustalenia” (w nowszej wersji tłumaczenia) lub „określenia (w starszej wersji tłumaczenia). Czytaj dalej