Monthly Archives: Lipiec 2015

Kiedy zwalniamy 70% gwarancji należytego wykonania?

W prak­tyce kon­trak­to­wej opar­tej o WK FIDIC powstaje czę­sto wąt­pli­wość kiedy należy zwol­nić 20100920_dcsit_0021Wyko­nawcy 70% zabez­pie­cze­nia nale­ży­tego wyko­na­nia (gwa­ran­cji nale­ży­tego wyko­na­nia). Pro­blem wiąże się z kwe­stią roz­róż­nie­nia pojęć Świa­dec­two Prze­ję­cia (klau­zula 10.1 WK FIDIC) i Świa­dec­two Wyko­na­nia (klau­zula 11.9 WK FIDIC) oraz przy­pi­sa­nia tym poję­ciom wła­ści­wego zna­cze­nia i skutku. Sprawę kom­pli­kuje fakt, że w obro­cie umow­nym rzadko zda­rzają się takie same umowy (każdy ma tro­chę inne Warunki Szcze­gólne). Niczego nam nie dają wyja­śnie­nia zawarte na blo­gach inter­ne­to­wych i przy­ta­czane tam czę­sto orze­cze­nia sądowe.  Czy­taj dalej


Aktywny Zamawiający

Warunki Kon­trak­towe FIDIC lokują Inży­niera Kon­traktu w Per­so­nelu Zama­wia­ją­cego (kl. 1.1.2.6). C_13Nie ozna­cza to jed­nak, że Inży­nier w cało­ści zastę­puje Zama­wia­ją­cego w  reali­za­cji Kon­traktu. Zama­wia­ją­cemu przy­pi­sany jest bowiem cały sze­reg czyn­no­ści, które winien wyko­ny­wać sam (bez udziału wystę­pu­ją­cego w jego imie­niu Inży­niera Kon­traktu). Pominę fazę wyło­nie­nia Wyko­nawcy, która w realiach pol­skiego sys­temu praw­nego sto­so­wana jest rza­dziej. Prze­wa­ża­jąca część kon­trak­tów reali­zo­wana jest bowiem ze środ­ków publicz­nych (zatem etap ten wyko­ny­wany jest zgod­nie z pro­ce­du­rami prawa zamó­wień publicznych).

Czy­taj dalej