Monthly Archives: Sierpień 2016

Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 1

Obie­ca­łem swego czasu, że w osob­nym wpi­sie poru­szę kwe­stię tłu­ma­cze­nia ory­gi­nal­nej wer­sji ksią­żek FIDIC na język pol­ski. Online language translationPonie­waż jed­nak omó­wie­nie całego tematu w jed­nym wpi­sie jest nie­wy­ko­nalne, zde­cy­do­wa­łem o podziale zagad­nie­nia na czę­ści. Dziś cześć pierw­sza poświę­cona klau­zuli 8.1 Warun­ków Kon­tak­to­wych YELLOW I RED BOOK.

 

Zgod­nie z klau­zulą 8.1 Żół­tej Książki „Wyko­nawca roz­pocz­nie wyko­ny­wa­nie Robót skoro tylko będzie to wyko­nalne po Dacie Roz­po­czę­cia, a następ­nie będzie wyko­ny­wał Roboty z nale­ży­tym pośpie­chem i bez opóźnień”.

Czy­taj dalej