Za niejasności w Kontrakcie odpowiada Zamawiający

W umo­wach o roboty budow­lane opar­tych na pro­ce­du­rach FIDIC sta­no­wią­cych jed­no­cze­śnie 2015-04-15 (54)zamó­wie­nie publiczne Zama­wia­jący ma obo­wią­zek jed­no­znacz­nego i pre­cy­zyj­nego odpisu przed­miotu zamó­wie­nia. Wynika to wprost z art. 29 ust. 1 pzp. Obo­wią­zek szcze­gól­nie sta­ran­nego przy­go­to­wa­nia spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia publicz­nego oraz pozo­sta­łych doku­men­tów prze­tar­go­wych pod­kre­ślał wie­lo­krot­nie Sąd Naj­wyż­szy, m.in. w wyroku z 27 marca 2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000, Nr 9, poz. 173. W innym wyroku Sąd Naj­wyż­szy przy­po­mina że „wąt­pli­wo­ści inter­pre­ta­cyjne, które nie dają się usu­nąć w dro­dze ogól­nych dyrek­tyw wykładni oświad­czeń woli, powinny być roz­strzy­gnięte na nie­ko­rzyść strony, która zre­da­go­wała tekst je wywo­łu­jący (in dubio con­tra pro­fe­ren­tem). Ryzyko nie dają­cych się usu­nąć w dro­dze ogól­nych dyrek­tyw wykładni oświad­czeń woli nie­ja­sno­ści tek­stu umowy powinna ponieść ta strona, która tekst zre­da­go­wała. Ogólne warunki kon­traktu FIDIC i szcze­gólne warunki kon­traktu, jakie miały wią­zać pozwa­nego z wyko­nawcą wyło­nio­nym w prze­targu doty­czą­cym inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na prze­bu­do­wie drogi zostały opra­co­wane przez pozwa­nego, co musi być uwzględ­nione w pro­ce­sie wykładni oświad­czeń woli zło­żo­nych przez strony i pro­wa­dzą­cych do zwią­za­nia się przez nie umową.” (Wyrok Sądu Naj­wyż­szego z dnia 29 kwiet­nia 2016 r., I CSK 306/15).

 

Oczy­wi­ście należy też pamię­tać, że zgod­nie z klau­zulą 1.5 Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC do wyja­śnia­nia dwu­znacz­no­ści i roz­bież­no­ści „in the docu­ments” (feralne tłu­ma­cze­nie na język pol­ski: „pomię­dzy tymi doku­men­tami”), które skła­dają się na Kon­trakt roz­strzyga Inży­nier Kon­traktu. Nie zmie­nia to jed­nak faktu, że Inży­nier powi­nie postę­po­wać zgod­nie z dyrek­tywą in dubio con­tra pro­fe­ren­tem i w przy­padku nie­ja­sno­ści w Kontr­ak­cie które nie dadzą się wyja­śnić w ramach ogól­nych dyrek­tyw wykładni oświad­czeń woli powi­nien roz­strzy­gać na korzyść Wyko­nawcy. Czy w rze­czy­wi­sto­ści tak robi, to już inna sprawa.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>