Monthly Archives: Marzec 2018

Klauzula 20.1 zgodna z polskim prawem

W nawią­za­niu do moich wpi­sów z 2016 r.: Czy klau­zula 20.1 jest sprzeczna z art. 119 blind-lady-justice-statue-in-law-office-picjumbo-comkc? oraz Klau­zula 20.1 orzecz­nic­two przed­sta­wiam Pań­stwu bar­dzo cie­kawy wyrok Sądu Naj­wyż­szego z 23 marca 2017 r. (Sygn. akt V CSK 449/16, www.sn.pl), w któ­rym SN uznał, że klau­zula 20.1 WK FIDIC doty­cząca zgła­sza­nia rosz­czeń przez Wyko­nawcę nie naru­sza art. 119 kc. Sąd Naj­wyż­szy w wymie­nio­nym wyżej wyroku stwier­dził m.in:

Brak pod­staw do uzna­nia, że w oma­wia­nej klau­zuli cho­dzi o ter­min ogra­ni­cza­jący docho­dze­nie rosz­cze­nia przed sądem, a więc o ter­min zbli­żony do ter­minu przedaw­nie­nia. Czy­taj dalej