O Mnie

Radca prawny FIDIC

Jestem radcą praw­nym i eko­no­mi­stą. Od początku kariery zawo­do­wej pra­cuję przy reali­za­cji inwe­sty­cji infra­struk­tu­ral­nych w opar­ciu o pro­ce­dury FIDIC.
2015-03-25 (60)W codzien­nej pracy peł­nię funk­cję Eks­perta  w Zespo­łach IK, kon­sul­tanta Zama­wia­ją­cego lub Wyko­nawcy ds. WK FIDIC, a także Kie­row­nika Zespołu Inży­niera Kontraktu.

Pro­wa­dzę szko­le­nia, świad­czę usługi roz­jem­stwa w spo­rach, wyko­nuję eks­per­tyzy prawne, wspie­ram uczest­ni­ków pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych w nego­cja­cjach, uczest­ni­czę w audy­tach pore­ali­za­cyj­nych. W ramach Kan­ce­la­rii Rad­ców Praw­nych HERMAN LEX Bień i Gaw­rycki sp. p. (któ­rej jestem współ­wła­ści­cie­lem) pro­wa­dzę skom­pli­ko­wane pro­cesy sądowe dla klien­tów – stron umów o roboty budow­lane lub usługi Inży­niera Kon­traktu oparte o pro­ce­dury FIDIC.

Moż­li­wość pracy na tak wielu polach pozwala mi postrze­gać poja­wia­jące się pro­blemy w spo­sób kom­plek­sowy. Z jed­nej strony sta­ram się zro­zu­mieć obawy Zama­wia­ją­cego zwią­zane z zasa­dami wydat­ko­wa­nia środ­ków publicz­nych (w szcze­gól­no­ści prze­pisy pzp, ustawy o odpo­wie­dzial­no­ści za naru­sze­nie dys­cy­pliny finan­sów publicz­nych, posta­no­wie­niami umów o dota­cję ze środ­ków UE). Z dru­giej strony mam świa­do­mość komer­cyj­nego cha­rak­teru dzia­łal­no­ści Wyko­nawcy i zasadę toż­sa­mo­ści świad­cze­nia Wyko­nawcy z jego zobo­wią­za­niem zawar­tym w ofer­cie. Ponadto znam rów­nież per­spek­tywę Inży­niera Kon­traktu, który mimo wyko­ny­wa­nia usługi na zle­ce­nie Zama­wia­ją­cego powi­nien stać na straży inte­resu Pro­jektu, nie zawsze toż­sa­mego z inte­re­sem Zama­wia­ją­cego. Dzięki pro­wa­dzo­nym spo­rom mam roze­zna­nie w jaki spo­sób poszcze­gólne posta­no­wie­nia Kon­traktu mogą być potrak­to­wane przez sąd w pro­ce­sie sądo­wym, co pozwala mi wie­lo­krot­nie pod­po­wie­dzieć klien­tom w jaki spo­sób zacho­wać się po powsta­nie sporu i jakie są per­spek­tywy ewen­tu­al­nego pro­cesu sądowego.

Czas wolny poświę­cam rodzi­nie i mojej pasji życio­wej – piłce nożnej.

Radca prawny FIDIC – Warunki Kon­trak­towe dla inwe­sty­cji infra­struk­tu­ral­nych, pro­ce­dury FIDIC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>