Monthly Archives: Grudzień 2018

Urządzenia i Materiały na Terenie Budowy są własnością Zamawiającego

Czyje są Mate­riały i Urzą­dze­nia które Wyko­nawca dostar­czył na Teren Budowy w ramach DSC_0009Kon­traktu opar­tego o pro­ce­dury FIDIC? Wyda­wa­łoby się, że to wła­sność Wyko­nawcy, przy­naj­mniej dopóty, dopóki Zama­wia­jący za nie nie zapłaci. Nic bar­dziej myl­nego Zgod­nie z klau­zulą 7.7 Warun­ków Kon­trak­to­wych w ich ory­gi­nal­nym brzmie­niu Zama­wia­jący staje się wła­ści­cie­lem dostar­czo­nych przez Wyko­nawce Mate­ria­łów i Urzą­dzeń na Teren Budowy z chwilą gdy zostaną one dostar­czone na Teren Budowy lub z chwilą gdy Wyko­nawca nabę­dzie prawo do zapłaty za nie (w zależ­no­ści od tego które ze zda­rzeń nastąpi wcześniej).Zatem to co Wyko­nawca przy­wie­zie na Teren Budowy staje się wła­sno­ścią Zama­wia­ją­cego. Czy­taj dalej