Monthly Archives: Czerwiec 2017

Płatności dla Wykonawcy w procedurach FIDIC mają charakter przejściowy

Pro­ce­dury FIDIC prze­wi­dują, że wyna­gro­dze­nie Wyko­nawcy zosta­nie wypła­cone w tran­szach. Jest to racjo­nalne roz­wią­za­nie, ponie­waż inwe­sty­cja budow­lana liczona jest co do zasady w latach, zatem prze­nie­sie­nie cał­ko­wi­tego cię­żaru finan­so­wa­nia na Wyko­nawcę nie byłoby celowe. 2015-04-15 (60)Wyko­nawca musiałby się bowiem przez dłuż­szy czas posił­ko­wać wyso­kim kre­dy­tem co znacz­nie zwięk­szy­łoby koszt reali­za­cji Kon­traktu, a zatem i cenę. Cha­rak­ter zobo­wią­za­nia, tj. roboty budow­lane rów­nież nie wymaga aby całe wyna­gro­dze­nie było zatrzy­mane do czasu odbioru koń­co­wego. Inwe­sty­cja budow­lana należy prze­cież do grupy tzw. pro­jek­tów twar­dych, któ­rych postęp i efekt jest widoczny gołym okiem. Zama­wia­jący może na każ­dym eta­pie prze­pro­wa­dzić kon­trolę postępu robót. Nad pra­wi­dło­wym wyko­na­niem Kon­traktu czuwa także przede wszyst­kim Inży­nier Kon­traktu. Czy­taj dalej