Monthly Archives: czerwiec 2017

Płatności dla Wykonawcy w procedurach FIDIC mają charakter przejściowy

Procedury FIDIC przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w transzach. Jest to racjonalne rozwiązanie, ponieważ inwestycja budowlana liczona jest co do zasady w latach, zatem przeniesienie całkowitego ciężaru finansowania na Wykonawcę nie byłoby celowe. 2015-04-15 (60)Wykonawca musiałby się bowiem przez dłuższy czas posiłkować wysokim kredytem co znacznie zwiększyłoby koszt realizacji Kontraktu, a zatem i cenę. Charakter zobowiązania, tj. roboty budowlane również nie wymaga aby całe wynagrodzenie było zatrzymane do czasu odbioru końcowego. Inwestycja budowlana należy przecież do grupy tzw. projektów twardych, których postęp i efekt jest widoczny gołym okiem. Zamawiający może na każdym etapie przeprowadzić kontrolę postępu robót. Nad prawidłowym wykonaniem Kontraktu czuwa także przede wszystkim Inżynier Kontraktu. Czytaj dalej