Category Archives: Inżynier Kontraktu

Bezstronność Inżyniera Kontraktu

Inży­nier Kon­traktu dzia­ła­jący zgod­nie z pro­ce­du­rami FIDIC to tzw. bez­stronny kon­tro­ler. Prawo budow­lane nie zawiera poję­cia Inży­niera Kon­traktu. Funk­cja ta została wpro­wa­dzona przez wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comMię­dzy­na­ro­dową Fede­ra­cję Inży­nie­rów Kon­sul­tan­tów (skrót z jęz. fran­cu­skiego FIDIC) w związku z wej­ściem Pol­ski do UE. Jak wynika z warun­ków FIDIC, Inży­nier Kon­traktu ma być nie­za­leżny i dzia­łać bez­stron­nie, bez względu na sto­su­nek prawny łączący go z inwe­sto­rem. Mimo pośred­ni­cze­nia we wszyst­kich umo­wach zawie­ra­nych mię­dzy inwe­sto­rem a wyko­nawcą Inży­nier Kon­traktu nigdy nie może być stroną. Powi­nien zadbać o to, aby w umo­wach mię­dzy inwe­sto­rem i wyko­nawcą ist­niała rów­no­waga obo­wiąz­ków oraz korzyści.

Powyż­szy cytat, to nie żaden frag­ment kon­fe­ren­cji poświę­co­nej WK FIDIC, a teza orze­cze­nia Kra­jo­wej Izby Odwo­ław­czej w wyroku z dnia 21 listo­pada 2018 r (KIO 2322/18).  Czy wszy­scy podzie­lają sta­no­wi­sko Izby?


Zakres kompetencji Inżyniera Kontraktu

Cie­kawy wyrok wydał swego czasu Sąd Naj­wyż­szy w spra­wie w któ­rej strony toczyły spór o zakres kom­pe­ten­cji Inży­niera Kon­traktu. W architecture-black-and-white-building-4403sta­nie fak­tycz­nym sprawy pod­wy­ko­nawca w umo­wie o roboty budow­lane spo­rzą­dzo­nej na bazie pro­ce­dur FIDIC (Czer­wona Książka) doma­gał się bez­po­śred­niej zapłaty od inwe­stora za wyko­nane przez sie­bie roboty. Inwe­stor pod­niósł, że pod­wy­ko­nawca nie został mu zgło­szony, zatem nie zostały wypeł­nione prze­słanki odpo­wie­dzial­no­ści soli­dar­nej z art. 647’1 kc (w ówcze­snym sta­nie praw­nym). Pod­wy­ko­nawca pod­no­sił, że został on zgło­szony Inży­nie­rowi Kon­traktu, a ten prze­cież działa w imie­niu inwe­stora. Sąd pierw­szej i dru­giej instan­cji sta­nął (nie wie­dzieć czemu) po stro­nie inwe­stora. Czy­taj dalej