Category Archives: Inżynier Kontraktu

Bezstronność Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu działający zgodnie z procedurami FIDIC to tzw. bezstronny kontroler. Prawo budowlane nie zawiera pojęcia Inżyniera Kontraktu. Funkcja ta została wprowadzona przez wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comMiędzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (skrót z jęz. francuskiego FIDIC) w związku z wejściem Polski do UE. Jak wynika z warunków FIDIC, Inżynier Kontraktu ma być niezależny i działać bezstronnie, bez względu na stosunek prawny łączący go z inwestorem. Mimo pośredniczenia we wszystkich umowach zawieranych między inwestorem a wykonawcą Inżynier Kontraktu nigdy nie może być stroną. Powinien zadbać o to, aby w umowach między inwestorem i wykonawcą istniała równowaga obowiązków oraz korzyści.

Powyższy cytat, to nie żaden fragment konferencji poświęconej WK FIDIC, a teza orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 21 listopada 2018 r (KIO 2322/18).  Czy wszyscy podzielają stanowisko Izby?


Zakres kompetencji Inżyniera Kontraktu

Ciekawy wyrok wydał swego czasu Sąd Najwyższy w sprawie w której strony toczyły spór o zakres kompetencji Inżyniera Kontraktu. W architecture-black-and-white-building-4403stanie faktycznym sprawy podwykonawca w umowie o roboty budowlane sporządzonej na bazie procedur FIDIC (Czerwona Książka) domagał się bezpośredniej zapłaty od inwestora za wykonane przez siebie roboty. Inwestor podniósł, że podwykonawca nie został mu zgłoszony, zatem nie zostały wypełnione przesłanki odpowiedzialności solidarnej z art. 647’1 kc (w ówczesnym stanie prawnym). Podwykonawca podnosił, że został on zgłoszony Inżynierowi Kontraktu, a ten przecież działa w imieniu inwestora. Sąd pierwszej i drugiej instancji stanął (nie wiedzieć czemu) po stronie inwestora. Czytaj dalej