Category Archives: Przetarg na FIDICU

Od początku do końca Kontraktu

W postę­po­wa­niach prze­tar­go­wych poja­wia się w ostat­nim cza­sie nader czę­sto punk­to­wane kry­te­rium oceny ofert odno­szące się do Per­so­nelu Wyko­nawcy zamie­rza­ją­cego zło­żyć ofertę, a Processed with VSCOcam with lv02 presetdoty­czą­cego peł­nie­nie funk­cji od początku do końca Kon­traktu. Nie­stety rów­nie czę­sto Zama­wia­jący nie pre­cy­zuje lub pre­cy­zuje bar­dzo nie­sta­ran­nie co należy rozu­mieć pod poję­ciem „początku” i „końca” Kon­traktu. A ma to spore zna­cze­nie, bo warian­tów zna­cze­nia wymie­nio­nych pojęć może być kilka. Weźmy na ten przy­kład Przed­sta­wi­ciela Wyko­nawcy, o któ­rym mowa w klau­zuli 1.1.2.5 i klau­zuli 4.3 WK FIDIC. W ory­gi­nal­nych pro­ce­du­rach FIDIC (tj. Warun­kach Ogól­nych) Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy albo jest wyzna­czony w Kontr­ak­cie, albo wyzna­czony przez Wyko­nawcę po jego pod­pi­sa­niu. Jeśli nie jest wyzna­czony w Kontr­ak­cie, to klau­zula 4.3 wymaga aby był zgło­szony Zama­wia­ją­cemu przed Datą Roz­po­czę­cia. A Datę Roz­po­czę­cia według zało­żeń auto­rów pro­ce­dur FIDIC wyzna­cza Inży­nier nie póź­niej niż w ter­mi­nie 42 dni od otrzy­ma­nia przez Wyko­nawcę Listu Zatwier­dza­ją­cego (tj. doku­mentu potwier­dza­ją­cego przy­ję­cie przez Zama­wia­ją­cego oferty Wykonawcy).

Czy­taj dalej