Monthly Archives: Lipiec 2019

Zakres kompetencji Inżyniera Kontraktu

Cie­kawy wyrok wydał swego czasu Sąd Naj­wyż­szy w spra­wie w któ­rej strony toczyły spór o zakres kom­pe­ten­cji Inży­niera Kon­traktu. W architecture-black-and-white-building-4403sta­nie fak­tycz­nym sprawy pod­wy­ko­nawca w umo­wie o roboty budow­lane spo­rzą­dzo­nej na bazie pro­ce­dur FIDIC (Czer­wona Książka) doma­gał się bez­po­śred­niej zapłaty od inwe­stora za wyko­nane przez sie­bie roboty. Inwe­stor pod­niósł, że pod­wy­ko­nawca nie został mu zgło­szony, zatem nie zostały wypeł­nione prze­słanki odpo­wie­dzial­no­ści soli­dar­nej z art. 647’1 kc (w ówcze­snym sta­nie praw­nym). Pod­wy­ko­nawca pod­no­sił, że został on zgło­szony Inży­nie­rowi Kon­traktu, a ten prze­cież działa w imie­niu inwe­stora. Sąd pierw­szej i dru­giej instan­cji sta­nął (nie wie­dzieć czemu) po stro­nie inwe­stora. Czy­taj dalej