Monthly Archives: Wrzesień 2017

Procedury FIDIC zawierają gotowe klauzule walorazycyjne

W ory­gi­nal­nych Warun­kach Kon­trak­to­wych FIDIC prze­wi­dziano klau­zule walo­ry­zu­jące 100-bank-notes-bills-2099wyna­gro­dze­nie Wyko­nawcy ze względu na zmianę sto­sun­ków w obro­cie gospo­dar­czym w trak­cie reali­za­cji Kon­traktu. Prze­wi­dziane tu zostały zarówno zmiany prawa (klau­zula 13.7), jak i zmiany cen typo­wych czyn­ni­ków ceno­twór­czych jak mate­riały i robo­ci­zna (klau­zula 13.8). Klau­zula 13.8 w jej ory­gi­nal­nym brzmie­niu została ponadto tak pomy­ślana aby to strony osta­tecz­nie zde­cy­do­wały przed pod­pi­sa­niem Aktu Umowy jakie czyn­niki będą wpły­wać na walo­ry­za­cję w jakich oko­licz­no­ściach będą się aktu­ali­zo­wać. Tabelę danych korek­cyj­nych która posłuży do obli­czeń walo­ry­za­cji Strony umiesz­czają w Załącz­niku do Oferty. Klau­zula jest bar­dzo mądrzę opra­co­wana. Walo­ry­zo­wany jest Koszt, a nie zysk Wyko­nawcy co wydaje się uczci­wym roz­wią­za­niem. Czy­taj dalej