Monthly Archives: Luty 2017

W zamówieniach publicznych klauzulę 4.4 należy dostosować

Klau­zula 4.4 Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC (Żółta i Czer­wona Książa) okre­śla pro­ce­durę pipe-silo-ventilation-4494zgło­sze­nia Pod­wy­ko­naw­ców. Zgod­nie z tre­ścią wymie­nio­nej klau­zuli Wyko­nawca ma przede wszyst­kim zakaz podzle­ca­nia cało­ści Robót. Następ­nie klau­zula zawiera posta­no­wie­nie w zakre­sie odpo­wie­dzial­no­ści Wyko­nawcy za Pod­wy­ko­naw­ców, tak jakby były to dzia­ła­nia wła­sne Wyko­nawcy. Następ­nie Wyko­nawca nie jest obo­wią­zany do zgła­sza­nia dostaw­ców Mate­ria­łów ani Pod­wy­ko­naw­ców wprost wymie­nio­nych w Kontr­ak­cie. W pozo­sta­łym zakre­sie Wyko­nawca jest obo­wią­zany do uzy­ska­nia zgody Inży­niera na każ­dego z Pod­wy­ko­naw­ców. Czy­taj dalej