Czy Przedstawiciel Wykonawcy powinien mieć uprawnienia budowlane?

Czy Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy powi­nien mieć upraw­nie­nia budow­lane? Zgod­nie z defi­ni­cją okre­śloną w klauzu2015-04-15 (89)li 1.1.2.5 „Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy” to osoba która zgod­nie z klau­zulą 4.3 działa w imie­niu Wyko­nawcy. Klau­zula 4.3 uzu­peł­nia, że Wyko­nawca winien prze­ka­zać Przed­sta­wi­cie­lowi Wyko­nawcy upraw­nie­nia konieczne do dzia­ła­nia w imie­niu Wyko­nawcy w zakre­sie Kon­traktu. Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy ma poświę­cić „cały swój czas” (sic!) kie­ro­wa­niu wypeł­nie­niem Kon­traktu przez Wyko­nawcę. Tłu­ma­cze­nie z ory­gi­nału jest wierne, zatem nie ma się co cze­piać, że urlopu nie będzie. W klau­zuli nie ma żad­nych wyma­gań w zakre­sie doświad­cze­nia i umie­jęt­no­ści poza zna­jo­mo­ścią bie­głego wła­da­nia języ­kiem Kontraktu.


Jak zatem widać ory­gi­nalne pro­ce­dury FIDIC nie zawie­rają wymogu posia­da­nia przez Przed­sta­wi­ciela Wyko­nawcy w zasa­dzie żad­nych umie­jęt­no­ści ani upraw­nień (w tym upraw­nień budow­la­nych). Załącz­nik do pro­ce­dur FIDIC zawie­ra­jący wska­zówki do opra­co­wa­nia Warun­ków Szcze­gól­nych rów­nież nie zawiera w tym zakre­sie żad­nych uzupełnień.


W prak­tyce kra­jo­wych zamó­wień reali­zo­wa­nych w opar­ciu o pro­ce­dury FIDIC Zama­wia­jący czę­sto wyma­gają jed­nak doświad­cze­nia na podob­nym sta­no­wi­sku w prze­szło­ści i upraw­nień budow­la­nych do kie­ro­wa­nia robo­tami. O ile doświad­cze­nie na podob­nym sta­no­wi­sku wydaje się tu racjo­nalne o tyle posia­da­nie upraw­nień już nie­ko­niecz­nie. Do czego bowiem Przed­sta­wi­cie­lowi Wyko­nawcy upraw­nie­nia budow­lane? Nie wia­domo. Bo prze­cież Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy jest niczym innym jak osobą zarzą­dza­jącą Per­so­ne­lem Wyko­nawcy. W ramach Per­so­nelu Wyko­nawcy powo­łane są osoby z odpo­wied­nimi upraw­nie­niami jeżeli jest taki wymóg wyni­ka­jący z prze­pi­sów prawa. Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy zarzą­dza więc ludźmi, cza­sem, finan­sami itd. Jest osobą odpo­wie­dzialną za nale­żyte wyko­na­nie Kon­traktu. Powi­nien być zatem dobrym mena­dże­rem. Czy do tego potrzebne są upraw­nie­nia budowlane?Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>