Monthly Archives: Styczeń 2018

Wykonawca nie może powoływać się na zatwierdzenie dokumentacji przez Inżyniera

W ramach Warun­ków Kon­trak­to­wych dla Urzą­dzeń oraz Pro­jek­to­wa­nia i Budowy (tzw. Żółta Książka) FIDIC, tj. umowy o roboty budow­lane pro­jek­to­wa­niem Wyko­nawca w ramach swo­ich 2015-04-15 (67)obo­wiąz­ków ma wyko­nać doku­men­ta­cję pro­jek­tową (klau­zula 5.1 WK). Doku­men­ta­cja pro­jek­towa, a w zasa­dzie wszystko co się na nią składa jako Doku­ment Wyko­nawcy pod­lega akcep­ta­cji Inży­niera Kon­traktu, zgod­nie z klau­zulą 5.2 WK. Inży­nier ma 21 dni ma prze­gląd każ­dego doku­mentu i w tym okre­sie Inży­nier powi­nien zatwier­dzić doku­ment lub zgło­sić ewen­tu­alne zastrze­że­nia. Pamię­tać jed­nak należy, że jeśli po zatwier­dze­niu doku­mentu przez Inży­niera ujaw­nią się błędy w doku­men­cie, to Wyko­nawca ma obo­wią­zek popra­wić doku­ment (o ile to konieczne rów­nież Roboty) w odpo­wied­nim zakre­sie na wła­sny koszt bez względu na wydane wcze­śniej zatwier­dze­nie Inży­niera. Czy­taj dalej