Monthly Archives: maj 2017

Wykonawca może zawiesić Roboty jeśli nie dostanie zapłaty

Procedury FIDIC w oryginalnym brzmieniu przewidują uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia construction-excavator-site-4510Robót w przypadku gdy Inżynier Kontraktu nie wyda Zamawiającemu Przejściowego Świadectwa Płatności lub gdy Zamawiający nie dokona zapłaty na podstawie wydanego przez Inżyniera Świadectwa Płatności. Taką możliwość przewiduje klauzula 16.1 Warunków Kontraktu (Żółty i Czerwony FIDIC). Warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest powiadomienie o takim zamiarze Zamawiającego z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Zgodnie z treścią klauzuli Wykonawca może zawiesić lub „zmniejszyć tempo” Robót. Skorzystanie z uprawnienia do zawieszenia lub zmniejszenia tempa robót nie pozbawia Wykonawcy innych uprawnień spowodowanych brakiem płatności, w tym naliczenia odsetek lub rozwiązania Kontraktu. Czytaj dalej