Monthly Archives: Maj 2017

Wykonawca może zawiesić Roboty jeśli nie dostanie zapłaty

Pro­ce­dury FIDIC w ory­gi­nal­nym brzmie­niu prze­wi­dują upraw­nie­nie Wyko­nawcy do zawie­sze­nia construction-excavator-site-4510Robót w przy­padku gdy Inży­nier Kon­traktu nie wyda Zama­wia­ją­cemu Przej­ścio­wego Świa­dec­twa Płat­no­ści lub gdy Zama­wia­jący nie dokona zapłaty na pod­sta­wie wyda­nego przez Inży­niera Świa­dec­twa Płat­no­ści. Taką moż­li­wość prze­wi­duje klau­zula 16.1 Warun­ków Kon­traktu (Żółty i Czer­wony FIDIC). Warun­kiem sko­rzy­sta­nia z powyż­szego upraw­nie­nia jest powia­do­mie­nie o takim zamia­rze Zama­wia­ją­cego z co naj­mniej 21-dniowym wyprze­dze­niem. Zgod­nie z tre­ścią klau­zuli Wyko­nawca może zawie­sić lub „zmniej­szyć tempo” Robót. Sko­rzy­sta­nie z upraw­nie­nia do zawie­sze­nia lub zmniej­sze­nia tempa robót nie pozba­wia Wyko­nawcy innych upraw­nień spo­wo­do­wa­nych bra­kiem płat­no­ści, w tym nali­cze­nia odse­tek lub roz­wią­za­nia Kon­traktu. Czy­taj dalej