Wykonawca może zawiesić Roboty jeśli nie dostanie zapłaty

Pro­ce­dury FIDIC w ory­gi­nal­nym brzmie­niu prze­wi­dują upraw­nie­nie Wyko­nawcy do zawie­sze­nia construction-excavator-site-4510Robót w przy­padku gdy Inży­nier Kon­traktu nie wyda Zama­wia­ją­cemu Przej­ścio­wego Świa­dec­twa Płat­no­ści lub gdy Zama­wia­jący nie dokona zapłaty na pod­sta­wie wyda­nego przez Inży­niera Świa­dec­twa Płat­no­ści. Taką moż­li­wość prze­wi­duje klau­zula 16.1 Warun­ków Kon­traktu (Żółty i Czer­wony FIDIC). Warun­kiem sko­rzy­sta­nia z powyż­szego upraw­nie­nia jest powia­do­mie­nie o takim zamia­rze Zama­wia­ją­cego z co naj­mniej 21-dniowym wyprze­dze­niem. Zgod­nie z tre­ścią klau­zuli Wyko­nawca może zawie­sić lub „zmniej­szyć tempo” Robót. Sko­rzy­sta­nie z upraw­nie­nia do zawie­sze­nia lub zmniej­sze­nia tempa robót nie pozba­wia Wyko­nawcy innych upraw­nień spo­wo­do­wa­nych bra­kiem płat­no­ści, w tym nali­cze­nia odse­tek lub roz­wią­za­nia Kon­traktu.

Za skutki uza­sad­nio­nego spo­wol­nie­nia tempa Robót lub ich zawie­sze­nia odpo­wiada Zama­wia­jący. Jeśli bowiem dzia­ła­nie Wyko­nawcy spo­wo­duje tu opóź­nie­nie ukoń­cze­nia Robót lub dodat­kowy Koszt po stro­nie Wyko­nawcy, Wyko­nawca jest upraw­niony do rosz­cze­nia ter­mi­no­wego lub finan­so­wego. W przy­padku zło­że­nia takiego rosz­cze­nia dal­sza pro­ce­dura odbywa się według klau­zuli 3.5 Warun­ków Kontraktu.


W przy­padku gdy powia­do­mie­nie Wyko­nawcy o zamie­rzo­nym spo­wol­nie­niu tempa robót lub zawie­sze­niu robót nie odnie­sie pożą­da­nego skutku Wyko­nawca jest upraw­niony do roz­wią­za­nia Kon­traktu w dro­dze jed­no­stron­nego oświad­cze­nia (klau­zula 16.2 Warun­ków Kon­traktu). Wyko­nawca jest upraw­niony do zło­że­nia takiego oświad­cze­nia jeśli Inży­nier nie wystawi Świa­dec­twa Płat­no­ści w ciągu 56 dni od otrzy­ma­nia roz­li­cze­nia Wyko­nawcy lub gdy Zama­wia­jący nie zapłaci w ciągu 42 dni od upływu ter­minu płatności.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>