Category Archives: Warunki Kontraktu

Rozwiązywanie sporów w procedurach FIDIC

W kon­cep­cji auto­rów pier­wo­wzoru Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC roz­wią­zy­wa­nie spo­rów w pro­ce­du­rach FIDIC pomię­dzy Zama­wia­ją­cym a Wyko­nawcą jest wie­lo­stop­niowe. W pierw­szej kolej­no­ści insty­tu­cją arm-wrestling-bar-bet-44171roz­strzy­ga­jącą jest Inży­nier Kon­traktu na pod­sta­wie klau­zuli 3.5 WK. Ma on doko­nać w przy­pad­kach spor­nych wią­żą­cych „usta­leń” (w now­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia) lub „okre­śleń (w star­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia). Oczy­wi­ście pod­sta­wo­wym man­ka­men­tem Inży­niera jako pod­miotu wyda­ją­cego wer­dykt jest uza­leż­nie­nie finan­sowe od Zama­wia­ją­cego. Będzie miał on zatem duży ból głowy we wszyst­kich przy­pad­kach w któ­rych będzie musiał zde­cy­do­wać na nie­ko­rzyść finan­su­ją­cego. Od roz­strzy­gnię­cia Inży­niera możemy zatem odwo­łać się do Komi­sji Roz­jem­czej (klau­zula 20.2 WK). Komi­sja Roz­jem­cza finan­so­wana jest w poło­wie przez każdą ze Stron, zatem jej wia­ry­god­ność jest już znacz­nie więk­sza. Komi­sja składa się od jed­nej do trzech osób, zatem w zależ­no­ści od skali sporu, war­to­ści Kon­traktu i moż­li­wo­ści finan­so­wych Stron można odpo­wied­nio dosto­so­wać gre­mium Komisji.

Czy­taj dalej


Warunki Szczególne Kontraktu

Dziś będzie krótko o tym jak nie reda­go­wać posta­no­wień Warun­ków Szcze­gól­nych w pro­ce­du­rach FIDIC. Ana­li­zuję wła­śnie na prośbę Klienta Warunki Szcze­gólne do jed­nego z kon­trak­tów dro­go­wych. Natra­fi­łem na bar­dzo cie­kawy zwrot: „Sub­klau­zula 17.5 [Prawa do wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i prze­my­sło­wej] nie ma zasto­so­wa­nia do Sub­klau­zuli 1.10 [Prawa autor­skie].”. Cie­kawe co autor miał na myśli. Co Pań­stwo myślą? Pozdrawiam.


Kontrakt Kontraktowi nierówny

Poszu­ku­jąc roz­strzy­gnięć sądo­wych na tle umów o roboty budow­lane opar­tych o pro­ce­dury mcith_c7b1bcffFIDIC należy pamię­tać, że każde orze­cze­nie zapada na tle okre­ślo­nego stanu fak­tycz­nego w ramach któ­rego sąd bada treść praw i obo­wiąz­ków stron Kon­traktu. Po takiej ana­li­zie zapada roz­strzy­gnię­cie na korzyść jed­nej lub dru­giej Strony. Publi­ko­wane roz­strzy­gnię­cia poma­gają przy kolej­nych podob­nych spo­rach już na eta­pie ich powsta­nia, bowiem możemy z nich wyson­do­wać w jaki spo­sób zachowa się sąd do któ­rego trafi nasza sprawa. Co prawda w kra­jo­wym sys­te­mie praw­nym nie ma insty­tu­cji pre­ce­densu, która polega na tym że sąd w w podob­nej spra­wie ma obo­wią­zek roz­strzy­gnąć tak samo jak w poprzed­niej, nie mniej jed­nak sędzia roz­strzy­ga­jący sprawę ma w Pol­sce obo­wią­zek wziąć pod uwagę ist­nie­jące w podob­nych spra­wach orzecz­nic­two. Dla­tego warto takie orzecz­nic­two ana­li­zo­wać. Czy­taj dalej