Rozwiązywanie sporów w procedurach FIDIC

W kon­cep­cji auto­rów pier­wo­wzoru Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC roz­wią­zy­wa­nie spo­rów w pro­ce­du­rach FIDIC pomię­dzy Zama­wia­ją­cym a Wyko­nawcą jest wie­lo­stop­niowe. W pierw­szej kolej­no­ści insty­tu­cją arm-wrestling-bar-bet-44171roz­strzy­ga­jącą jest Inży­nier Kon­traktu na pod­sta­wie klau­zuli 3.5 WK. Ma on doko­nać w przy­pad­kach spor­nych wią­żą­cych „usta­leń” (w now­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia) lub „okre­śleń (w star­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia). Oczy­wi­ście pod­sta­wo­wym man­ka­men­tem Inży­niera jako pod­miotu wyda­ją­cego wer­dykt jest uza­leż­nie­nie finan­sowe od Zama­wia­ją­cego. Będzie miał on zatem duży ból głowy we wszyst­kich przy­pad­kach w któ­rych będzie musiał zde­cy­do­wać na nie­ko­rzyść finan­su­ją­cego. Od roz­strzy­gnię­cia Inży­niera możemy zatem odwo­łać się do Komi­sji Roz­jem­czej (klau­zula 20.2 WK). Komi­sja Roz­jem­cza finan­so­wana jest w poło­wie przez każdą ze Stron, zatem jej wia­ry­god­ność jest już znacz­nie więk­sza. Komi­sja składa się od jed­nej do trzech osób, zatem w zależ­no­ści od skali sporu, war­to­ści Kon­traktu i moż­li­wo­ści finan­so­wych Stron można odpo­wied­nio dosto­so­wać gre­mium Komisji.

Od decy­zji Komi­sji Roz­jem­czej rów­nież można się odwo­łać. Tym razem do Sądu Arbi­tra­żo­wego. Cie­ka­wym roz­wią­za­niem auto­rów pro­ce­dur FIDIC jest zakaz roz­po­czy­na­nia arbi­trażu przed upły­wem 55 dni od dorę­cze­nia dru­giej stro­nie pisma infor­mu­ją­cego o odrzu­ce­niu decy­zji Komi­sji Roz­jem­czej. W tym cza­sie pro­ce­dury FIDIC  suge­rują Stro­nom pod­jąć przed skie­ro­wa­niem sprawy do Sądu Arbi­tra­żo­wego próbę polu­bow­nego roz­strzy­gnię­cia sporu. Dopiero w 56 dniu może roz­po­cząć się postę­po­wa­nie arbi­tra­żowe. Ory­gi­nalne pro­ce­dury FIDIC wska­zują jako sąd arbi­tra­żowy  Sąd Arbi­tra­żowy Mię­dzy­na­ro­do­wej Izby Han­dlo­wej z sie­dzibą w Paryżu (ICC).

Oczy­wi­ście całą powyż­szą kon­cep­cję roz­strzy­ga­nia spo­rów można zmie­nić w ramach Warun­ków Szcze­gól­nych. Z reguły zupeł­nie bez­myśl­nie Zama­wia­jący wykre­ślają wszystko, zmie­nia­jąc Sąd Arbi­tra­żowy na Sąd Powszechny. Dla­czego? Nie wiadomo.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>