Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 4

Dziś będzie znowu tłu­ma­cze­nie FIDIC, a w zasa­dzie jed­nego z frag­men­tów pier­wo­wzoru Warun­ków Online language translationKon­trak­to­wych na język pol­ski. Na końcu klau­zuli 11.9 Warun­ków Kon­traktu (Żółta i Czer­wona Książka) jest w ory­gi­nale taki fragment:

Only the Per­for­mance Cer­ti­fi­cate shall be deemed to con­sti­tute accep­tance of the Works.

W kra­jo­wej wer­sji frag­ment przetłumaczono:

Świa­dec­two Wyko­na­nia będzie jedy­nym doku­men­tem potwier­dza­ją­cym prze­je­cie Robót.

Uwagę przy­kuwa oczy­wi­ście tłu­ma­cze­nie słowa accep­tance. Lite­rówka? Chyba jed­nak nie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>