Monthly Archives: Czerwiec 2020

Dlaczego roszczenia Zamawiającego składa Inżynier?

W nawią­za­niu do poprzed­niego maila należy jesz­cze zwró­cić uwagę na mody­fi­ka­cję klau­zuli 2.5 Warun­ków Kon­traktu wpro­wa­dzaną przez Gene­ralną Dyrek­cję Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad. W mody­fi­ka­cji tej powia­do­mie­nia o rosz­cze­niu Zama­wia­ją­cego może skła­dać rów­nież Inży­nier. Dość kurio­zalna sytu­acja w któ­rej Inży­nier sam for­mu­łuje powia­do­mie­nie o rosz­cze­niu Zama­wia­ją­cego, a następ­nie ma uzgod­nić z obiema Stro­nami spo­sób roz­wią­za­nia lub (ja jeśli to się nie uda) wydać obiek­tyw­nie usta­le­nie (okre­śle­nie). No, ale co Zama­wia­jący ma się męczyć. W końcu wyna­jął Inżyniera.