Monthly Archives: Czerwiec 2018

Kontrakt Kontraktowi nierówny

Poszu­ku­jąc roz­strzy­gnięć sądo­wych na tle umów o roboty budow­lane opar­tych o pro­ce­dury mcith_c7b1bcffFIDIC należy pamię­tać, że każde orze­cze­nie zapada na tle okre­ślo­nego stanu fak­tycz­nego w ramach któ­rego sąd bada treść praw i obo­wiąz­ków stron Kon­traktu. Po takiej ana­li­zie zapada roz­strzy­gnię­cie na korzyść jed­nej lub dru­giej Strony. Publi­ko­wane roz­strzy­gnię­cia poma­gają przy kolej­nych podob­nych spo­rach już na eta­pie ich powsta­nia, bowiem możemy z nich wyson­do­wać w jaki spo­sób zachowa się sąd do któ­rego trafi nasza sprawa. Co prawda w kra­jo­wym sys­te­mie praw­nym nie ma insty­tu­cji pre­ce­densu, która polega na tym że sąd w w podob­nej spra­wie ma obo­wią­zek roz­strzy­gnąć tak samo jak w poprzed­niej, nie mniej jed­nak sędzia roz­strzy­ga­jący sprawę ma w Pol­sce obo­wią­zek wziąć pod uwagę ist­nie­jące w podob­nych spra­wach orzecz­nic­two. Dla­tego warto takie orzecz­nic­two ana­li­zo­wać. Czy­taj dalej