Kontrakt Kontraktowi nierówny

Poszu­ku­jąc roz­strzy­gnięć sądo­wych na tle umów o roboty budow­lane opar­tych o pro­ce­dury mcith_c7b1bcffFIDIC należy pamię­tać, że każde orze­cze­nie zapada na tle okre­ślo­nego stanu fak­tycz­nego w ramach któ­rego sąd bada treść praw i obo­wiąz­ków stron Kon­traktu. Po takiej ana­li­zie zapada roz­strzy­gnię­cie na korzyść jed­nej lub dru­giej Strony. Publi­ko­wane roz­strzy­gnię­cia poma­gają przy kolej­nych podob­nych spo­rach już na eta­pie ich powsta­nia, bowiem możemy z nich wyson­do­wać w jaki spo­sób zachowa się sąd do któ­rego trafi nasza sprawa. Co prawda w kra­jo­wym sys­te­mie praw­nym nie ma insty­tu­cji pre­ce­densu, która polega na tym że sąd w w podob­nej spra­wie ma obo­wią­zek roz­strzy­gnąć tak samo jak w poprzed­niej, nie mniej jed­nak sędzia roz­strzy­ga­jący sprawę ma w Pol­sce obo­wią­zek wziąć pod uwagę ist­nie­jące w podob­nych spra­wach orzecz­nic­two. Dla­tego warto takie orzecz­nic­two ana­li­zo­wać. Pamię­tać jed­nak należy, że pro­ce­dury FIDIC są tak skon­stru­owane, że do Warun­ków Ogól­nych Kon­traktu Strony dołą­czają Warunki Szcze­gólne w któ­rych roz­wi­jają lub zmie­niają roz­wią­za­nia spre­cy­zo­wane przez auto­rów Warun­ków Ogól­nych. W ten spo­sób dosto­so­wują pier­wotne roz­wią­za­nia do swo­ich potrzeb i porządku praw­nego w któ­rym Kon­trakt będzie reali­zo­wany. Oczy­wi­ście w koń­co­wym roz­ra­chunku inte­res obu stron jest zagwa­ran­to­wany w Warun­kach Szcze­gól­nych w stop­niu pro­por­cjo­nal­nym do sta­tusu strony. W zamó­wie­niach publicz­nych zama­wia­jący stwo­rzy Kon­traktu „pod sie­bie”. W zamó­wie­niach pry­wat­nych dużo zależy od poten­cjału eko­no­micz­nego strony, aktu­al­nej sytu­acji ryn­ko­wej itp. W każ­dym razie w efek­cie powstaje Kon­trakt o okre­ślo­nej tre­ści i na pod­sta­wie takiego Kon­traktu, po skie­ro­wa­niu sporu do sądu – sąd wydaje wer­dykt. Istotne jed­nak jest to, że pod wzglę­dem zawar­to­ści Kon­trakt Kon­trak­towi nie­równy. W kon­kret­nym wypadku poszcze­gólne klau­zule mogą wyglą­dać zupeł­nie ina­czej. Pier­wo­wzór z Warun­ków Ogól­nych może być pozo­sta­wiony w cało­ści, zmie­niony, uzu­peł­niony lub cał­ko­wi­cie wykre­ślony. Zatem treść upraw­nień i obo­wiąz­ków Stron w poszcze­gól­nych Kon­trak­tach może być różna. Warto o tym pamię­tać korzy­sta­jąc z orzecz­nic­twa doty­czą­cego umów opar­tych o pro­ce­dury FIDIC.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>