Monthly Archives: Styczeń 2017

Zmiany FIDIC na niekorzyść Wykonawcy

Zosta­łem nie­dawno popro­szony o ana­lizę Szcze­gól­nych Warun­ków Kon­trak­tów FIDIC pod kątem zmian wpro­wa­dzo­nych na nie­ko­rzyść Wyko­nawcy. Kon­trakt doty­czył dużej inwe­sty­cji linio­wej, 2015-04-15 (57)pro­wa­dzo­nej przez jed­nego z naj­więk­szych zama­wia­ją­cych na rynku publicz­nym (Zółty FIDIC). Efekt tej pracy mocno mnie zasko­czył. Zmiany FIDIC na nie­ko­rzyść Wyko­nawcy są znaczne. Oto lista: 

1) Zmiana defi­ni­cji „Kosztu” na nie­ko­rzyść Wyko­nawcy. (Subkl. 1.1.4.3 WK).

 

2) Znaczne ogra­ni­cze­nia w zakre­sie Cesji według Sub­klau­zuli 1.7 WK.

 

3) Ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści Zama­wia­ją­cego za błędy w Wyma­ga­niach Zama­wia­ją­cego (np. usu­nię­cie zysku dla Wykonawcy).

 

4) Znaczne (nie­po­trzebne) roz­sze­rze­nie zakresu praw autor­skich do doku­men­tów opra­co­wa­nych przez Wyko­nawcę (Subkl. 1.10 WK).

Czy­taj dalej