O Blogu

Radca prawny FIDIC – Warunki Kon­trak­towe dla inwe­sty­cji infra­struk­tu­ral­nych, pro­ce­dury FIDIC
Od pra­wie 10 lat pra­cuję przy reali­za­cji inwe­sty­cji opar­tych o Warunki Kon­trak­towe FIDIC przy­go­to­wane 2015-03-02 (11)i opu­bli­ko­wane przez Mię­dzy­na­ro­dową Fede­ra­cję Inży­nie­rów Kon­sul­tan­tów (Fédéra­tion Inter­na­tio­nale des Ingénieurs-Conse­ils FIDIC). W realiach pol­skiego sys­temu prawa sto­so­wa­nie WK FIDIC wiąże się z wie­loma trud­no­ściami i wąt­pli­wo­ściami – skom­pli­ko­wane pro­ce­dury FIDIC. Imple­men­ta­cja ory­gi­nal­nej tre­ści Warun­ków wiąże się z koniecz­no­ścią dosto­so­wa­nia ory­gi­nal­nej tre­ści do kra­jo­wych i wspól­no­to­wych norm praw­nych. Poprawna inter­pre­ta­cja poszcze­gól­nych klau­zul nie może się obyć bez grun­tow­nej zna­jo­mo­ści obo­wią­zu­ją­cych w Pol­sce i UE przepisów.

W zespo­łach zaj­mu­ją­cych się przy­go­to­wa­niem i wyko­na­niem pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych wio­dącą rolę odgry­wają inży­nie­ro­wie. Nie mniej jed­nak wyko­rzy­sta­nie środ­ków publicz­nych (w tym środ­ków pocho­dzą­cych z fun­du­szy UE) nakłada na inwe­sto­rów sze­reg obostrzeń o cha­rak­te­rze praw­nym, któ­rych zła­ma­nie skut­kuje czę­sto naru­sze­niem dys­cy­pliny finan­sów publicz­nych. Stąd wzbo­ga­ce­nie Per­so­nelu Klu­czo­wego o osoby dys­po­nu­jące wie­dzą praw­ni­czą w tym zakre­sie jest nie­zwy­kle ważne i konieczne.

W prak­tyce Zama­wia­jący rzadko korzy­stają ze wspar­cia praw­ni­ków przy przy­go­to­wa­niu i reali­za­cji inwe­sty­cji. Powo­dów takiego stanu rze­czy jest wiele. Pod­sta­wo­wym jest poku­tu­jące wciąż na pol­skim rynku prze­ko­na­nie, że po usługi praw­ni­cze należy się­gnąć dopiero w przy­padku poważ­nych kło­po­tów w reali­za­cji pro­jektu (naj­czę­ściej zaognio­nych spo­rów z wyko­nawcą). Inne przy­czyny to: brak wystar­cza­ją­cych fun­du­szy, nie­wielka wie­dza osób decy­zyj­nych o pro­ce­sie inwe­sty­cyj­nym z udzia­łem środ­ków publicz­nych, mała liczba praw­ni­ków wyspe­cja­li­zo­wa­nych w pro­ce­sie inwe­sty­cyj­nym itd. Skut­kiem tych dzia­łań jest brak pro­fe­sjo­nal­nej obsługi praw­nej pro­jektu. Pro­wa­dzi to do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów praw­nych przez osoby do tego nie­przy­go­to­wane lub do cał­ko­wi­tego pozo­sta­wie­nia tych pro­ble­mów bez próby ich roz­wi­kła­nia. Oby­dwie drogi pro­wa­dzą do błę­dów po stro­nie inwe­stora skut­ku­ją­cych czę­sto naru­sze­niem dys­cy­pliny finan­sów publicz­nych, karami finan­so­wymi, czę­ściową lub nawet cał­ko­witą utratą dotacji.

Potrzeba powsta­nia niniej­szego Bloga powstała wła­śnie z powyż­szych przy­czyn. Moim celem jest zachę­ca­nie w nim do anga­żo­wa­nia praw­ni­ków do przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych oraz wymiana wie­dzy i doświad­czeń naby­tych w codzien­nej pracy z WK FIDIC.

Krzysz­tof Bień,
Radca prawny FIDIC

One thought on “O Blogu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>