Monthly Archives: Lipiec 2016

Prawa autorskie w FIDIC

W kra­jo­wym obro­cie praw­nym zwią­za­nym z reali­za­cją inwe­sty­cji infra­struk­tu­ral­nych wystę­puje 2015-04-15 (67)maniera prze­no­sze­nia praw autor­skich w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie. W naj­bar­dziej skraj­nych przy­pad­kach maniera ta obja­wia się do wyko­rzy­sty­wa­nia utworu „na wszyst­kich zna­nych i nie­zna­nych polach eks­plo­ata­cji”, co jak słusz­nie nie­gdyś zauwa­żył Sąd Naj­wyż­szy jest posta­no­wie­niem nie­sku­tecz­nym (pola eks­plo­ata­cji muszą być w umo­wie wyraź­nie wymie­nione, choćby przez wska­za­nie art. 50 ustawy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych). Posta­no­wie­nia takie zupeł­nie nie przy­stają do potrzeb inwe­stora. Ponadto auto­rzy (sic!) takich sfor­mu­ło­wań zdają się nie dostrze­gać w ogóle insty­tu­cji licen­cji, która dosko­nale nadaje się do wyko­rzy­sta­nia w ramach pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Nie odkry­wam tu niczego nowego, bowiem pomy­sło­dawcy Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC ure­gu­lo­wali kwe­stię wyko­rzy­sta­nia doku­men­tów opra­co­wa­nych przez Wyko­nawcę wła­śnie przez insty­tu­cję licencji.

Czy­taj dalej