Monthly Archives: Sierpień 2019

Czy Przedstawiciel Wykonawcy powinien mieć uprawnienia budowlane?

Czy Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy powi­nien mieć upraw­nie­nia budow­lane? Zgod­nie z defi­ni­cją okre­śloną w klauzu2015-04-15 (89)li 1.1.2.5 „Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy” to osoba która zgod­nie z klau­zulą 4.3 działa w imie­niu Wyko­nawcy. Klau­zula 4.3 uzu­peł­nia, że Wyko­nawca winien prze­ka­zać Przed­sta­wi­cie­lowi Wyko­nawcy upraw­nie­nia konieczne do dzia­ła­nia w imie­niu Wyko­nawcy w zakre­sie Kon­traktu. Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy ma poświę­cić „cały swój czas” (sic!) kie­ro­wa­niu wypeł­nie­niem Kon­traktu przez Wyko­nawcę. Tłu­ma­cze­nie z ory­gi­nału jest wierne, zatem nie ma się co cze­piać, że urlopu nie będzie. W klau­zuli nie ma żad­nych wyma­gań w zakre­sie doświad­cze­nia i umie­jęt­no­ści poza zna­jo­mo­ścią bie­głego wła­da­nia języ­kiem Kon­traktu. Czy­taj dalej