Category Archives: Tłumaczenie FIDIC

Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 4

Dziś będzie znowu tłu­ma­cze­nie FIDIC, a w zasa­dzie jed­nego z frag­men­tów pier­wo­wzoru Warun­ków Online language translationKon­trak­to­wych na język pol­ski. Na końcu klau­zuli 11.9 Warun­ków Kon­traktu (Żółta i Czer­wona Książka) jest w ory­gi­nale taki fragment:

Only the Per­for­mance Cer­ti­fi­cate shall be deemed to con­sti­tute accep­tance of the Works.

W kra­jo­wej wer­sji frag­ment przetłumaczono:

Świa­dec­two Wyko­na­nia będzie jedy­nym doku­men­tem potwier­dza­ją­cym prze­je­cie Robót.

Uwagę przy­kuwa oczy­wi­ście tłu­ma­cze­nie słowa accep­tance. Lite­rówka? Chyba jed­nak nie.


Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 2

Dziś chciał­bym poru­szyć kolejną kwe­stię zwią­zaną z tłu­ma­cze­niem WK FIDIC na język pol­ski. Online language translationOtóż w 4. wyda­niu angiel­sko – pol­skim nie­zmie­nio­nym 2008 z erratą tzw. Żół­tej Książki (tj. Warun­ków Kon­trak­to­wych dla Urzą­dzeń oraz Pro­jek­to­wa­nia i Budowy DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ zna­la­zło się nowe tłu­ma­cze­nie zwrotu „Time for Com­ple­tion”. Tłu­macz uznał, że traf­niej­szym wydaje się zwrot „Czas na Wyko­na­nie”, nie „Czas na Ukoń­cze­nie”. Zmiana wpro­wa­dziła nieco zamie­sza­nia. Czy­taj dalej


Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 1

Obie­ca­łem swego czasu, że w osob­nym wpi­sie poru­szę kwe­stię tłu­ma­cze­nia ory­gi­nal­nej wer­sji ksią­żek FIDIC na język pol­ski. Online language translationPonie­waż jed­nak omó­wie­nie całego tematu w jed­nym wpi­sie jest nie­wy­ko­nalne, zde­cy­do­wa­łem o podziale zagad­nie­nia na czę­ści. Dziś cześć pierw­sza poświę­cona klau­zuli 8.1 Warun­ków Kon­tak­to­wych YELLOW I RED BOOK.

 

Zgod­nie z klau­zulą 8.1 Żół­tej Książki „Wyko­nawca roz­pocz­nie wyko­ny­wa­nie Robót skoro tylko będzie to wyko­nalne po Dacie Roz­po­czę­cia, a następ­nie będzie wyko­ny­wał Roboty z nale­ży­tym pośpie­chem i bez opóźnień”.

Czy­taj dalej