Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 2

Dziś chciał­bym poru­szyć kolejną kwe­stię zwią­zaną z tłu­ma­cze­niem WK FIDIC na język pol­ski. Online language translationOtóż w 4. wyda­niu angiel­sko – pol­skim nie­zmie­nio­nym 2008 z erratą tzw. Żół­tej Książki (tj. Warun­ków Kon­trak­to­wych dla Urzą­dzeń oraz Pro­jek­to­wa­nia i Budowy DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ zna­la­zło się nowe tłu­ma­cze­nie zwrotu „Time for Com­ple­tion”. Tłu­macz uznał, że traf­niej­szym wydaje się zwrot „Czas na Wyko­na­nie”, nie „Czas na Ukoń­cze­nie”. Zmiana wpro­wa­dziła nieco zamie­sza­nia. Głów­nie ze względu na spo­sób tłu­ma­cze­nia „Issue of Per­for­mance Cer­ti­fi­cate” („Świa­dec­two Wyko­na­nia”). Świa­dec­two Wyko­na­nia jest bowiem wyda­wane po upły­wie Okresu Zgła­sza­nia Wad. Zatem nowe tłu­ma­cze­nie mogłoby suge­ro­wać, że Czas na Wyko­na­nie to Czas na Ukoń­cze­nie (Robót) + Okres Zgła­sza­nia Wad. Tak oczy­wi­ście nie jest.

Dodać należy, że w rów­no­le­gle wyda­nym tłu­ma­cze­niu tzw. Czer­wo­nej Książki – tłu­ma­cze­nie „Time for Com­ple­tion” pozo­stało nie­zmie­nione (Czas na Ukoń­cze­nie). Dla­czego zatem zmiana nastą­piła tylko w Żół­tej Książce? Nie wiadomo…


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>