Monthly Archives: Listopad 2015

Próby Końcowe a Czas na Ukończenie

Czy Wyko­nawca musi wyko­nać Próby Koń­cowe w ter­mi­nie okre­ślo­nym jako Czas na Ukoń­cze­nie? Czy Próby Koń­cowe obej­mują Czas na Ukoń­cze­nie? Czy defi­ni­cje pojęć Czas na Ukoń­cze­nie i Próby Koń­cowe są w WK FIDIC jed­no­znacz­nie? Spró­bujmy te kwe­stie przeanalizować.

 

Ogólne Warunki FIDIC

Roz­dział 10 Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC okre­śla pro­ce­durę prze­ję­cia Robót przez Zama­wia­ją­cego.Czas na Ukończenie a Próby KońcoweZ klau­zuli 10.1 wynika, że „Roboty będą prze­jęte przez Zama­wia­ją­cego gdy (…) zostało wydane wysta­wione Świa­dec­two Prze­ję­cia dla Robót, lub należy przy­jąć, że zostało wysta­wione zgod­nie z niniej­szą klau­zulą”. Prze­śledźmy zatem pro­ce­durę wyda­nia Świa­dec­twa Prze­ję­cia:
1) Wyko­nawca koń­czy Roboty i wystę­puje z wnio­skiem o wyda­nie Świa­dec­twa Prze­ję­cia (może być też odwrot­nie, nie wcze­śniej jed­nak niż 14 dni przed zakoń­cze­niem Robót)
2) Inży­nier Kon­traktu ma 28 dni na wysta­wie­nie Świa­dec­twa Prze­ję­cia lub odrzu­ce­nie wnio­sku wyko­nawcy
3) Inży­nier wydaje Świa­dec­two Prze­ję­cia „usta­la­jąc datę z jaką Roboty lub Odci­nek zostały ukoń­czone zgod­nie z Kon­trak­tem”
4) Z chwilą wyda­nia Świa­dec­twa Prze­ję­cia Zama­wia­jący przej­muje Roboty.

Warto tu doko­nać kilku spostrzeżeń.

Czy­taj dalej