Monthly Archives: Luty 2018

Sąd Arbitrażowy czy sąd powszechny?

W ory­gi­nal­nych Warun­kach Kon­trak­to­wych FIDIC do roz­strzy­ga­nia spo­rów powo­łany jest Sąd wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comArbi­tra­żowy Mię­dzy­na­ro­do­wej Izby Han­dlo­wej z sie­dzibą w Paryżu (ICC). Dosto­so­wu­jąc pro­ce­dury FIDIC do warun­ków kra­jo­wych będziemy oczy­wi­ście chcieli zmo­dy­fi­ko­wać klau­zulę 20.6 wska­zu­jąca na ten Sąd. Na rynku zamó­wień publicz­nych zama­wia­jący z reguły decy­dują się jed­nak na wska­za­nie sądu powszech­nego. Czy słusz­nie? Może warto byłoby pozo­stać przy sądzie arbi­tra­żo­wym (choć nie­ko­niecz­nie w Paryżu)?  Mógłby to być np. Sąd Arbi­tra­żowy przy Kra­jo­wej Izbie Gospo­dar­czej w War­sza­wie lub Sąd Arbi­tra­żowy przy Kon­fe­de­ra­cji Lewia­tan w War­sza­wie czy jeden z sądów arbi­tra­żo­wych przy Izbach Prze­my­słowo – Han­dlo­wych. Czy­taj dalej