Monthly Archives: Marzec 2019

Rozwiązywanie sporów w procedurach FIDIC

W kon­cep­cji auto­rów pier­wo­wzoru Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC roz­wią­zy­wa­nie spo­rów w pro­ce­du­rach FIDIC pomię­dzy Zama­wia­ją­cym a Wyko­nawcą jest wie­lo­stop­niowe. W pierw­szej kolej­no­ści insty­tu­cją arm-wrestling-bar-bet-44171roz­strzy­ga­jącą jest Inży­nier Kon­traktu na pod­sta­wie klau­zuli 3.5 WK. Ma on doko­nać w przy­pad­kach spor­nych wią­żą­cych „usta­leń” (w now­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia) lub „okre­śleń (w star­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia). Oczy­wi­ście pod­sta­wo­wym man­ka­men­tem Inży­niera jako pod­miotu wyda­ją­cego wer­dykt jest uza­leż­nie­nie finan­sowe od Zama­wia­ją­cego. Będzie miał on zatem duży ból głowy we wszyst­kich przy­pad­kach w któ­rych będzie musiał zde­cy­do­wać na nie­ko­rzyść finan­su­ją­cego. Od roz­strzy­gnię­cia Inży­niera możemy zatem odwo­łać się do Komi­sji Roz­jem­czej (klau­zula 20.2 WK). Komi­sja Roz­jem­cza finan­so­wana jest w poło­wie przez każdą ze Stron, zatem jej wia­ry­god­ność jest już znacz­nie więk­sza. Komi­sja składa się od jed­nej do trzech osób, zatem w zależ­no­ści od skali sporu, war­to­ści Kon­traktu i moż­li­wo­ści finan­so­wych Stron można odpo­wied­nio dosto­so­wać gre­mium Komisji.

Czy­taj dalej