Category Archives: Roszczenia

Dlaczego roszczenia Zamawiającego składa Inżynier?

W nawią­za­niu do poprzed­niego maila należy jesz­cze zwró­cić uwagę na mody­fi­ka­cję klau­zuli 2.5 Warun­ków Kon­traktu wpro­wa­dzaną przez Gene­ralną Dyrek­cję Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad. W mody­fi­ka­cji tej powia­do­mie­nia o rosz­cze­niu Zama­wia­ją­cego może skła­dać rów­nież Inży­nier. Dość kurio­zalna sytu­acja w któ­rej Inży­nier sam for­mu­łuje powia­do­mie­nie o rosz­cze­niu Zama­wia­ją­cego, a następ­nie ma uzgod­nić z obiema Stro­nami spo­sób roz­wią­za­nia lub (ja jeśli to się nie uda) wydać obiek­tyw­nie usta­le­nie (okre­śle­nie). No, ale co Zama­wia­jący ma się męczyć. W końcu wyna­jął Inżyniera.


Klauzula 20.1 zgodna z polskim prawem

W nawią­za­niu do moich wpi­sów z 2016 r.: Czy klau­zula 20.1 jest sprzeczna z art. 119 blind-lady-justice-statue-in-law-office-picjumbo-comkc? oraz Klau­zula 20.1 orzecz­nic­two przed­sta­wiam Pań­stwu bar­dzo cie­kawy wyrok Sądu Naj­wyż­szego z 23 marca 2017 r. (Sygn. akt V CSK 449/16, www.sn.pl), w któ­rym SN uznał, że klau­zula 20.1 WK FIDIC doty­cząca zgła­sza­nia rosz­czeń przez Wyko­nawcę nie naru­sza art. 119 kc. Sąd Naj­wyż­szy w wymie­nio­nym wyżej wyroku stwier­dził m.in:

Brak pod­staw do uzna­nia, że w oma­wia­nej klau­zuli cho­dzi o ter­min ogra­ni­cza­jący docho­dze­nie rosz­cze­nia przed sądem, a więc o ter­min zbli­żony do ter­minu przedaw­nie­nia. Czy­taj dalej