Monthly Archives: Marzec 2017

Siła Wyższa w procedurach FIDIC

Warunki Kon­trak­towe FIDIC zawie­rają wła­sną defi­ni­cję poję­cia „siły wyż­szej”. Defi­ni­cję tę zawiera klau­zula 19.1 (Żółty i Czer­wony FIDIC) w któ­rej w pierw­szej kolej­no­ści opra­co­wana okre­ślono explosion-guatemala-mountain-2473ogólne przy­mioty zda­rze­nia które można uznać za siłę wyż­szą, a w dal­szej kolej­no­ści wska­zano listę przy­kła­do­wych zda­rzeń miesz­czą­cych się w kate­go­rii Siły Wyż­szej. Warun­kami uzna­nia zda­rze­nia za Siłę Wyż­szą według pro­ce­dur FIDIC jest zatem „wyda­rze­nie lub oko­licz­ność: (a) na którą Strona nie ma wpływu, (b) prze­ciw któ­rej ta Strona nie mogła w racjo­nalny spo­sób zabez­pie­czyć się przed zawar­ciem Kon­traktu, (c) któ­rej, skoro wystą­piła, taka Strona nie mogła w racjo­nalny spo­sób unik­nąć lub prze­zwy­cię­żyć, oraz (d) któ­rej nie można uznać za wywo­łaną w znacz­nym stop­niu przez drugą Stronę. Czy­taj dalej