Monthly Archives: listopad 2016

Klauzula 20.1 orzecznictwo

Uzupełniając rozważania dotyczące charakteru terminu 28 dni na powiadomienie o roszczeniu 2015-04-15 (54)przedstawiam jeszcze jeden wyrok, w którym sąd uznał że upływ wymienionego terminu powoduje wygaśnięcie roszczenia Wykonawcy:

„Nie umknął uwadze Sądu także fakt, że powód nie zgłaszał roszczeń na podstawie klauzuli nr (…) Warunków Kontraktu (…). Okoliczność ta nie była zresztą kwestionowana. Tym samym, z mocy tej klauzuli, powód utracił prawo do ich skutecznego dochodzenia. Jak stanowi bowiem przywołany zapis klauzuli nr (…) Warunków Kontraktu (…): „Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, czy też do dodatkowej zapłaty na mocy jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków lub na innej podstawie związanej z Kontraktem, to winien on powiadomić o tym Inżyniera, opisując wydarzenie lub okoliczność dające podstawę do takiego roszczenia.

 

Czytaj dalej