Monthly Archives: Listopad 2016

Klauzula 20.1 orzecznictwo

Uzu­peł­nia­jąc roz­wa­ża­nia doty­czące cha­rak­teru ter­minu 28 dni na powia­do­mie­nie o rosz­cze­niu 2015-04-15 (54)przed­sta­wiam jesz­cze jeden wyrok, w któ­rym sąd uznał że upływ wymie­nio­nego ter­minu powo­duje wyga­śnię­cie rosz­cze­nia Wykonawcy:

„Nie umknął uwa­dze Sądu także fakt, że powód nie zgła­szał rosz­czeń na pod­sta­wie klau­zuli nr (…) Warun­ków Kon­traktu (…). Oko­licz­ność ta nie była zresztą kwe­stio­no­wana. Tym samym, z mocy tej klau­zuli, powód utra­cił prawo do ich sku­tecz­nego docho­dze­nia. Jak sta­nowi bowiem przy­wo­łany zapis klau­zuli nr (…) Warun­ków Kon­traktu (…): „Jeżeli Wyko­nawca uważa się za upraw­nio­nego do prze­dłu­że­nia Czasu na Ukoń­cze­nie, czy też do dodat­ko­wej zapłaty na mocy jakiej­kol­wiek klau­zuli niniej­szych Warun­ków lub na innej pod­sta­wie zwią­za­nej z Kon­trak­tem, to winien on powia­do­mić o tym Inży­niera, opi­su­jąc wyda­rze­nie lub oko­licz­ność dające pod­stawę do takiego roszczenia.

 

Czy­taj dalej