Monthly Archives: Czerwiec 2016

Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Zarówno w Żół­tej jak i Czer­wo­nej Książce FIDIC wystę­puje defi­ni­cja poję­cia „Nie­prze­wi­dy­walne”.
Rysunek1Zgod­nie z klau­zulą 1.1.6.8 „Nie­prze­wi­dy­walne” ozna­cza nie dające się w racjo­nalny spo­sób prze­wi­dzieć przez doświad­czo­nego Wyko­nawce przed dniem zło­że­nia Oferty”. Ter­min „Nie­prze­wi­dy­walne” wyko­rzy­stany jest w Warun­kach Kon­traktu w nastę­pu­ją­cych kontekstach:

1) Nie­prze­wi­dy­walny Koszt (klau­zula 4.6)
2) Nie­prze­wi­dy­walne warunki fizyczne (klau­zula 4.12)
3) Nie­prze­wi­dy­walne braki moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia per­so­nelu lub dostęp­no­ści Dóbr, spo­wo­do­wane przez epi­de­mię lub dzia­ła­nia rzą­dowe (klau­zula 8.4)
4) Nie­prze­wi­dy­walne dzia­ła­nie sł natury (klau­zula 17.3)

Czy­taj dalej