Monthly Archives: Maj 2015

Warto prowadzić konsultacje

W ramach klau­zuli 3.5 WK FIDIC Inży­nier Kon­traktu we wszyst­kich przy­pad­kach przed pod­ję­ciem 2015-03-25 (102)„wią­żą­cych usta­leń” ma obo­wią­zek prze­pro­wa­dzić ze Stro­nami kon­sul­ta­cje w celu „doj­ścia do poro­zu­mie­nia”. Dopiero po nie­po­wo­dze­niu kon­sul­ta­cji Inży­nier Kon­traktu wydaje pra­wo­mocne roz­strzy­gnię­cie. Nie­stety w prak­tyce praw­dziwe kon­sul­ta­cje pro­wa­dzone są bar­dzo rzadko. Dla­czego? Trudno odpo­wie­dzieć na to pyta­nie. Wydaje mi się, że naj­częst­szą tego przy­czyną jest zbyt duża ule­głość IK wobec Zama­wia­ją­cego (w końcu to Zama­wia­jący finan­suje Inży­niera), krót­ko­wzrocz­ność Per­so­nelu Zama­wia­ją­cego w for­so­wa­niu wła­snego sta­no­wi­ska w roz­wią­za­niu sporu. Istotne zna­cze­nie mają tu też nie­chęć IK do wzię­cia odpo­wie­dzial­no­ści za wynik kon­sul­ta­cji (wszak lepiej zrzu­cić to na Komi­sję Roz­jem­czą lub sąd), a także prze­świad­cze­nie Zama­wia­ją­cych dys­po­nu­ją­cych środ­kami publicz­nymi o „bez­piecz­nym” wyroku sądu (w końcu z wyro­kami się nie dys­ku­tuje, więc kon­tro­lu­jący inwe­sty­cje urzęd­nik też nie będzie). Czy­taj dalej


Świadectwo Przejęcia – warunki wydania

Czy dla wyda­nia Świa­dec­twa Prze­ję­cia wyma­gane jest ukoń­cze­nie cało­ści Robót? Bio­rąc pod 2015-04-15 (104)uwagę Ogólne Warunki FIDIC (zarówno w czer­wo­nym, jak i żół­tym „wyda­niu”) Wyko­nawca może wystą­pić do Inży­niera o wyda­nie Świa­dec­twa Prze­ję­cia nie wcze­śniej niż 14 dni przed ukoń­cze­niem Robót. W prak­tyce powstaje jed­nak czę­sto sytu­acja w któ­rej IK po otrzy­ma­niu wnio­sku od Wyko­nawcy stwier­dza, że Wyko­nawcy pozo­stała do zakoń­cze­nia część prac. Nie­rzadko zda­rza się rów­nież, że na eta­pie wery­fi­ka­cji wnio­sku Wyko­nawcy stwier­dzone zostaną usterki w pra­cach już wyko­na­nych. Czy w takiej sytu­acji IK może (powi­nien) wydać Świa­dec­two Prze­ję­cia? Czy­taj dalej