Świadectwo Przejęcia – warunki wydania

Czy dla wyda­nia Świa­dec­twa Prze­ję­cia wyma­gane jest ukoń­cze­nie cało­ści Robót? Bio­rąc pod 2015-04-15 (104)uwagę Ogólne Warunki FIDIC (zarówno w czer­wo­nym, jak i żół­tym „wyda­niu”) Wyko­nawca może wystą­pić do Inży­niera o wyda­nie Świa­dec­twa Prze­ję­cia nie wcze­śniej niż 14 dni przed ukoń­cze­niem Robót. W prak­tyce powstaje jed­nak czę­sto sytu­acja w któ­rej IK po otrzy­ma­niu wnio­sku od Wyko­nawcy stwier­dza, że Wyko­nawcy pozo­stała do zakoń­cze­nia część prac. Nie­rzadko zda­rza się rów­nież, że na eta­pie wery­fi­ka­cji wnio­sku Wyko­nawcy stwier­dzone zostaną usterki w pra­cach już wyko­na­nych. Czy w takiej sytu­acji IK może (powi­nien) wydać Świa­dec­two Przejęcia?

Wszystko zależy od wpływu zale­gło­ści i uste­rek na moż­li­wość użyt­ko­wa­nia Robót. Jeśli mimo wszystko obiekt nadaje się do użytku, IK powi­nien Świa­dec­two wydać. Takie postę­po­wa­nie wynika wprost z klau­zuli 10.1 WK FIDIC. Należy jed­nak pod­kre­ślić, że klau­zula posłu­guje się poję­ciem „drob­nych” zale­gło­ści i uste­rek. Pozwala to na hamo­wa­nie zapę­dów Wyko­nawcy w przed­wcze­snym zgła­sza­niu wnio­sku o wyda­nie ŚP. W końcu budy­nek bez insta­la­cji też da się użyt­ko­wać. Warto też w tym miej­scu poru­szyć kwe­stię koniecz­no­ści uzy­ska­nia pozwo­le­nia na użyt­ko­wa­nie. Inwe­sto­rzy nie­jed­no­krot­nie obar­czają tym obo­wiąz­kiem Wyko­naw­ców. Powstaje zatem pro­blem, czy Wyko­nawca przed wyda­niem Świa­dec­twa Prze­ję­cia musi uzy­skać pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie? Wydaje się, że nie. Klau­zula 10.1 WK FIDIC ope­ruje poję­ciem „nadaje się do użytku” co nie jest rów­no­znaczne z moż­li­wo­ścią natych­mia­sto­wego pod­ję­cia użyt­ko­wa­nia. Oczy­wi­ście nie doty­czy to sytu­acji w któ­rej w Warun­kach Szcze­gól­nych mody­fi­ku­ją­cych ory­gi­nalną treść FIDIC jed­no­znacz­nie okre­ślono, że Wyko­nawca ma uzy­skać pozwo­le­nie w Cza­sie na Wyko­na­nie (Ukoń­cze­nie) przed wyda­niem Świa­dec­twa Prze­ję­cia. Należy też pamię­tać, że przed wyda­niem Świa­dec­twa Prze­ję­cia Wyko­nawca winien wyko­nać Próby Koń­cowe (w prak­tyce nazy­wane czę­sto „roz­ru­chem obiektu”). Wynika to rów­nież z klau­zuli 10.1 WK FIDIC odwo­łu­ją­cej się do klau­zuli 8.2, w któ­rej okre­ślono, że Wyko­nawca wyko­nuje Próby Koń­cowe w Cza­sie na Wyko­na­nie (Ukończenie).

 

Oczy­wi­ście Strony mogą w Warun­kach Szcze­gól­nych zaostrzyć warunki wyda­nia Świa­dec­twa Prze­ję­cia. Pod­kre­śla to rów­nież treść klau­zuli 8.2 WK FIDIC zgod­nie z którą to Kon­trakt okre­śla jakie roboty są wyma­gane dla uzna­nia Robót lub Odcinka za ukoń­czony dla celów prze­ję­cia. Nie­stety w prak­tyce spo­ty­kany jest naj­czę­ściej wymóg „bez­u­ster­ko­wego” odbioru robót, co zamyka pole manewru Inży­nie­rowi i nie­po­trzeb­nie wydłuża pro­ces prze­ję­cia obiektu do eks­plo­ata­cji. Ory­gi­nalne roz­wią­za­nie FIDIC wydaje się tu opcją racjo­nalną, zmie­rza­jącą do szyb­kiego roz­po­czę­cia użyt­ko­wa­nia obiektu gdy to użyt­ko­wa­nie jest moż­liwe zgod­nie z zało­żoną funk­cją obiektu.


One thought on “Świadectwo Przejęcia – warunki wydania

  1. Janina0018

    A czy ktoś pró­bo­wał pod­jąć inne dzia­ła­nia? Pro­po­nu­je­cie raczej podobne podej­ście, ma ktoś może inne doświad­cze­nia w tej kwestii?    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>