Świadectwo Przejęcia – warunki wydania

Czy dla wydania Świadectwa Przejęcia wymagane jest ukończenie całości Robót? Biorąc pod 2015-04-15 (104)uwagę Ogólne Warunki FIDIC (zarówno w czerwonym, jak i żółtym „wydaniu”) Wykonawca może wystąpić do Inżyniera o wydanie Świadectwa Przejęcia nie wcześniej niż 14 dni przed ukończeniem Robót. W praktyce powstaje jednak często sytuacja w której IK po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy stwierdza, że Wykonawcy pozostała do zakończenia część prac. Nierzadko zdarza się również, że na etapie weryfikacji wniosku Wykonawcy stwierdzone zostaną usterki w pracach już wykonanych. Czy w takiej sytuacji IK może (powinien) wydać Świadectwo Przejęcia?

Wszystko zależy od wpływu zaległości i usterek na możliwość użytkowania Robót. Jeśli mimo wszystko obiekt nadaje się do użytku, IK powinien Świadectwo wydać. Takie postępowanie wynika wprost z klauzuli 10.1 WK FIDIC. Należy jednak podkreślić, że klauzula posługuje się pojęciem „drobnych” zaległości i usterek. Pozwala to na hamowanie zapędów Wykonawcy w przedwczesnym zgłaszaniu wniosku o wydanie ŚP. W końcu budynek bez instalacji też da się użytkować. Warto też w tym miejscu poruszyć kwestię konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Inwestorzy niejednokrotnie obarczają tym obowiązkiem Wykonawców. Powstaje zatem problem, czy Wykonawca przed wydaniem Świadectwa Przejęcia musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie? Wydaje się, że nie. Klauzula 10.1 WK FIDIC operuje pojęciem „nadaje się do użytku” co nie jest równoznaczne z możliwością natychmiastowego podjęcia użytkowania. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji w której w Warunkach Szczególnych modyfikujących oryginalną treść FIDIC jednoznacznie określono, że Wykonawca ma uzyskać pozwolenie w Czasie na Wykonanie (Ukończenie) przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. Należy też pamiętać, że przed wydaniem Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien wykonać Próby Końcowe (w praktyce nazywane często „rozruchem obiektu”). Wynika to również z klauzuli 10.1 WK FIDIC odwołującej się do klauzuli 8.2, w której określono, że Wykonawca wykonuje Próby Końcowe w Czasie na Wykonanie (Ukończenie).

 

Oczywiście Strony mogą w Warunkach Szczególnych zaostrzyć warunki wydania Świadectwa Przejęcia. Podkreśla to również treść klauzuli 8.2 WK FIDIC zgodnie z którą to Kontrakt określa jakie roboty są wymagane dla uznania Robót lub Odcinka za ukończony dla celów przejęcia. Niestety w praktyce spotykany jest najczęściej wymóg „bezusterkowego” odbioru robót, co zamyka pole manewru Inżynierowi i niepotrzebnie wydłuża proces przejęcia obiektu do eksploatacji. Oryginalne rozwiązanie FIDIC wydaje się tu opcją racjonalną, zmierzającą do szybkiego rozpoczęcia użytkowania obiektu gdy to użytkowanie jest możliwe zgodnie z założoną funkcją obiektu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *