Monthly Archives: Sierpień 2018

Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 3

Kon­ty­nu­ując wątek kiep­skiego tłu­ma­cze­nia ory­gi­nal­nych Warun­ków Kon­traktu przyj­rzyjmy się tre­ści klau­zuli 1.14 okre­śla­ją­cej soli­darną odpo­wie­dzial­ność pod­mio­tów sta­no­wią­cych kon­sor­cjum będące WykoOnline language translationnawcą. Frag­ment tłu­ma­cze­nia w języku pol­skim brzmi:

Jeżeli jako Wyko­nawca wystę­puje utwo­rzone zgod­nie z odpo­wied­nimi pra­wem kon­sor­cjum lub inny zwią­zek bez oso­bo­wo­ści praw­nej zło­żony z dwóch lub wię­cej osób, to: (a) osoby te winny być soli­dar­nie odpo­wie­dzialne praw­nie wobec Zama­wia­ją­cego za reali­za­cję Kontraktu;

 A jak brzmi ory­gi­nalny frag­ment? Tak:

If the Con­trac­tor con­sti­tu­tes (under appli­ca­ble Law) a joint ven­ture, con­sor­tium or other unin­cor­po­ra­ted gro­uping of two or more per­son: (a) these per­sons shall be deemed to be join­tly and seve­rally lia­ble to the Employer for the per­for­mance of the Contract;

Frag­ment jest krótki, ale uchy­bień kilka. Przede wszyst­kim „prawo” z małej litery to nie to samo co „Prawo” z wiel­kiej. Autor ory­gi­nal­nej wer­sji użył sfor­mu­ło­wa­nia „Law” co suge­ro­wa­łoby odnie­sie­nie do defi­ni­cji z klau­zuli 1.1.6.5 Warun­ków Kon­traktu. Czy­taj dalej