Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 3

Kon­ty­nu­ując wątek kiep­skiego tłu­ma­cze­nia ory­gi­nal­nych Warun­ków Kon­traktu przyj­rzyjmy się tre­ści klau­zuli 1.14 okre­śla­ją­cej soli­darną odpo­wie­dzial­ność pod­mio­tów sta­no­wią­cych kon­sor­cjum będące WykoOnline language translationnawcą. Frag­ment tłu­ma­cze­nia w języku pol­skim brzmi:

Jeżeli jako Wyko­nawca wystę­puje utwo­rzone zgod­nie z odpo­wied­nimi pra­wem kon­sor­cjum lub inny zwią­zek bez oso­bo­wo­ści praw­nej zło­żony z dwóch lub wię­cej osób, to: (a) osoby te winny być soli­dar­nie odpo­wie­dzialne praw­nie wobec Zama­wia­ją­cego za reali­za­cję Kontraktu;

 A jak brzmi ory­gi­nalny frag­ment? Tak:

If the Con­trac­tor con­sti­tu­tes (under appli­ca­ble Law) a joint ven­ture, con­sor­tium or other unin­cor­po­ra­ted gro­uping of two or more per­son: (a) these per­sons shall be deemed to be join­tly and seve­rally lia­ble to the Employer for the per­for­mance of the Contract;

Frag­ment jest krótki, ale uchy­bień kilka. Przede wszyst­kim „prawo” z małej litery to nie to samo co „Prawo” z wiel­kiej. Autor ory­gi­nal­nej wer­sji użył sfor­mu­ło­wa­nia „Law” co suge­ro­wa­łoby odnie­sie­nie do defi­ni­cji z klau­zuli 1.1.6.5 Warun­ków Kon­traktu.

Po tłu­ma­cze­niu odnie­sie­nia już nie ma, bo litera jest mała. Po dru­gie z tłu­ma­cze­nia znik­nęły pod­mioty „joint ven­ture”. Po trze­cie wresz­cie (i naj­waż­niej­sze) zwrot „shall be deemed” został prze­tłu­ma­czony na „winny być”. Po ana­li­zie ory­gi­nału nie ma wąt­pli­wo­ści, że klau­zula wpro­wa­dza jed­no­znaczną odpo­wie­dzial­ność soli­darną człon­ków kon­sor­cjum za wyko­na­nie Kon­traktu. Po tłu­ma­cze­niu są już wąt­pli­wo­ści czy o odpo­wie­dzial­no­ści prze­są­dza sama klau­zula czy jed­nak potrzebna jest jakaś dodat­kowa czyn­ność (umowa, poro­zu­mie­nie, oświad­cze­nie). Na całe szczę­ście w warun­kach kra­jo­wych zamó­wień publicz­nych soli­darną odpo­wie­dzial­ność człon­ków kon­sor­cjum wpro­wa­dza bez­po­śred­nio prze­pis prawa zamó­wień publicz­nych. W warun­kach przed­się­wzięć komer­cyj­nych opar­tych o pro­ce­dury FIDIC może już jed­nak powstać problem.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>