Category Archives: Zamawiający

Za niejasności w Kontrakcie odpowiada Zamawiający

W umowach o roboty budowlane opartych na procedurach FIDIC stanowiących jednocześnie 2015-04-15 (54)zamówienie publiczne Zamawiający ma obowiązek jednoznacznego i precyzyjnego odpisu przedmiotu zamówienia. Wynika to wprost z art. 29 ust. 1 pzp. Obowiązek szczególnie starannego przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz pozostałych dokumentów przetargowych podkreślał wielokrotnie Sąd Najwyższy, m.in. w wyroku z 27 marca 2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000, Nr 9, poz. 173. W innym wyroku Sąd Najwyższy przypomina że „wątpliwości interpretacyjne, które nie dają się usunąć w drodze ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń woli, powinny być rozstrzygnięte na niekorzyść strony, która zredagowała tekst je wywołujący (in dubio contra proferentem). Czytaj dalej