Category Archives: Zamawiający

Za niejasności w Kontrakcie odpowiada Zamawiający

W umo­wach o roboty budow­lane opar­tych na pro­ce­du­rach FIDIC sta­no­wią­cych jed­no­cze­śnie 2015-04-15 (54)zamó­wie­nie publiczne Zama­wia­jący ma obo­wią­zek jed­no­znacz­nego i pre­cy­zyj­nego odpisu przed­miotu zamó­wie­nia. Wynika to wprost z art. 29 ust. 1 pzp. Obo­wią­zek szcze­gól­nie sta­ran­nego przy­go­to­wa­nia spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia publicz­nego oraz pozo­sta­łych doku­men­tów prze­tar­go­wych pod­kre­ślał wie­lo­krot­nie Sąd Naj­wyż­szy, m.in. w wyroku z 27 marca 2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000, Nr 9, poz. 173. W innym wyroku Sąd Naj­wyż­szy przy­po­mina że „wąt­pli­wo­ści inter­pre­ta­cyjne, które nie dają się usu­nąć w dro­dze ogól­nych dyrek­tyw wykładni oświad­czeń woli, powinny być roz­strzy­gnięte na nie­ko­rzyść strony, która zre­da­go­wała tekst je wywo­łu­jący (in dubio con­tra pro­fe­ren­tem). Czy­taj dalej