Bezstronność Inżyniera Kontraktu

Inży­nier Kon­traktu dzia­ła­jący zgod­nie z pro­ce­du­rami FIDIC to tzw. bez­stronny kon­tro­ler. Prawo budow­lane nie zawiera poję­cia Inży­niera Kon­traktu. Funk­cja ta została wpro­wa­dzona przez wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comMię­dzy­na­ro­dową Fede­ra­cję Inży­nie­rów Kon­sul­tan­tów (skrót z jęz. fran­cu­skiego FIDIC) w związku z wej­ściem Pol­ski do UE. Jak wynika z warun­ków FIDIC, Inży­nier Kon­traktu ma być nie­za­leżny i dzia­łać bez­stron­nie, bez względu na sto­su­nek prawny łączący go z inwe­sto­rem. Mimo pośred­ni­cze­nia we wszyst­kich umo­wach zawie­ra­nych mię­dzy inwe­sto­rem a wyko­nawcą Inży­nier Kon­traktu nigdy nie może być stroną. Powi­nien zadbać o to, aby w umo­wach mię­dzy inwe­sto­rem i wyko­nawcą ist­niała rów­no­waga obo­wiąz­ków oraz korzyści.

Powyż­szy cytat, to nie żaden frag­ment kon­fe­ren­cji poświę­co­nej WK FIDIC, a teza orze­cze­nia Kra­jo­wej Izby Odwo­ław­czej w wyroku z dnia 21 listo­pada 2018 r (KIO 2322/18).  Czy wszy­scy podzie­lają sta­no­wi­sko Izby?


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>