Monthly Archives: październik 2017

Cena Kontraktowa nie obejmuje szkód Wykonawcy

Jak podkreśla Sąd Najwyższy w jednym z wyroków zapadłych na kanwie umowy o roboty 301budowlane opartej o procedury FIDIC (zamówienie publiczne):

(…) co do zasady uprawnienie do przedłużenia czasu wykonania robót w razie opóźnienia się zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań przysługuje wykonawcy kumulatywnie z uprawnieniem do domagania się zapłaty za koszty spowodowane opóźnieniem wraz z naliczeniem „umiarkowanego zysku”, „które należy włączyć do ceny”. Trzeba podkreślić, że wykonawca zwykle uwzględnia tego rodzaju okoliczności przy kalkulowaniu oferty cenowej mającej go następnie wiązać w stosunku do zamawiającego. Czytaj dalej