Monthly Archives: Październik 2017

Cena Kontraktowa nie obejmuje szkód Wykonawcy

Jak pod­kre­śla Sąd Naj­wyż­szy w jed­nym z wyro­ków zapa­dłych na kan­wie umowy o roboty 301budow­lane opar­tej o pro­ce­dury FIDIC (zamó­wie­nie publiczne):

(…) co do zasady upraw­nie­nie do prze­dłu­że­nia czasu wyko­na­nia robót w razie opóź­nie­nia się zama­wia­ją­cego w wyko­na­niu jego zobo­wią­zań przy­słu­guje wyko­nawcy kumu­la­tyw­nie z upraw­nie­niem do doma­ga­nia się zapłaty za koszty spo­wo­do­wane opóź­nie­niem wraz z nali­cze­niem „umiar­ko­wa­nego zysku”, „które należy włą­czyć do ceny”. Trzeba pod­kre­ślić, że wyko­nawca zwy­kle uwzględ­nia tego rodzaju oko­licz­no­ści przy kal­ku­lo­wa­niu oferty ceno­wej mają­cej go następ­nie wią­zać w sto­sunku do zama­wia­ją­cego. Czy­taj dalej