Category Archives: Bez kategorii

Warunki Szczególne Kontraktu

Dziś będzie krótko o tym jak nie redagować postanowień Warunków Szczególnych w procedurach FIDIC. Analizuję właśnie na prośbę Klienta Warunki Szczególne do jednego z kontraktów drogowych. Natrafiłem na bardzo ciekawy zwrot: „Subklauzula 17.5 [Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej] nie ma zastosowania do Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie].”. Ciekawe co autor miał na myśli. Co Państwo myślą? Pozdrawiam.


Urządzenia i Materiały na Terenie Budowy są własnością Zamawiającego

Czyje są Materiały i Urządzenia które Wykonawca dostarczył na Teren Budowy w ramach DSC_0009Kontraktu opartego o procedury FIDIC? Wydawałoby się, że to własność Wykonawcy, przynajmniej dopóty, dopóki Zamawiający za nie nie zapłaci. Nic bardziej mylnego Zgodnie z klauzulą 7.7 Warunków Kontraktowych w ich oryginalnym brzmieniu Zamawiający staje się właścicielem dostarczonych przez Wykonawce Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy z chwilą gdy zostaną one dostarczone na Teren Budowy lub z chwilą gdy Wykonawca nabędzie prawo do zapłaty za nie (w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej).Zatem to co Wykonawca przywiezie na Teren Budowy staje się własnością Zamawiającego. Czytaj dalej


Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 3

Kontynuując wątek kiepskiego tłumaczenia oryginalnych Warunków Kontraktu przyjrzyjmy się treści klauzuli 1.14 określającej solidarną odpowiedzialność podmiotów stanowiących konsorcjum będące WykoOnline language translationnawcą. Fragment tłumaczenia w języku polskim brzmi:

Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednimi prawem konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej osób, to: (a) osoby te winny być solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego za realizację Kontraktu;

 A jak brzmi oryginalny fragment? Tak:

If the Contractor constitutes (under applicable Law) a joint venture, consortium or other unincorporated grouping of two or more person: (a) these persons shall be deemed to be jointly and severally liable to the Employer for the performance of the Contract;

Fragment jest krótki, ale uchybień kilka. Przede wszystkim „prawo” z małej litery to nie to samo co „Prawo” z wielkiej. Autor oryginalnej wersji użył sformułowania „Law” co sugerowałoby odniesienie do definicji z klauzuli 1.1.6.5 Warunków Kontraktu. Czytaj dalej


Sąd Arbitrażowy czy sąd powszechny?

W oryginalnych Warunkach Kontraktowych FIDIC do rozstrzygania sporów powołany jest Sąd wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comArbi­tra­żowy Mię­dzy­na­ro­do­wej Izby Han­dlo­wej z sie­dzibą w Paryżu (ICC). Dostosowując procedury FIDIC do warunków krajowych będziemy oczywiście chcieli zmodyfikować klauzulę 20.6 wskazująca na ten Sąd. Na rynku zamówień publicznych zamawiający z reguły decydują się jednak na wskazanie sądu powszechnego. Czy słusznie? Może warto byłoby pozostać przy sądzie arbitrażowym (choć niekoniecznie w Paryżu)?  Mógłby to być np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie lub Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie czy jeden z sądów arbitrażowych przy Izbach Przemysłowo – Handlowych. Czytaj dalej


Wykonawca nie może powoływać się na zatwierdzenie dokumentacji przez Inżyniera

W ramach Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy (tzw. Żółta Książka) FIDIC, tj. umowy o roboty budowlane projektowaniem Wykonawca w ramach swoich 2015-04-15 (67)obowiązków ma wykonać dokumentację projektową (klauzula 5.1 WK). Dokumentacja projektowa, a w zasadzie wszystko co się na nią składa jako Dokument Wykonawcy podlega akceptacji Inżyniera Kontraktu, zgodnie z klauzulą 5.2 WK. Inżynier ma 21 dni ma przegląd każdego dokumentu i w tym okresie Inżynier powinien zatwierdzić dokument lub zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Pamiętać jednak należy, że jeśli po zatwierdzeniu dokumentu przez Inżyniera ujawnią się błędy w dokumencie, to Wykonawca ma obowiązek poprawić dokument (o ile to konieczne również Roboty) w odpowiednim zakresie na własny koszt bez względu na wydane wcześniej zatwierdzenie Inżyniera. Czytaj dalej


Cena Kontraktowa nie obejmuje szkód Wykonawcy

Jak podkreśla Sąd Najwyższy w jednym z wyroków zapadłych na kanwie umowy o roboty 301budowlane opartej o procedury FIDIC (zamówienie publiczne):

(…) co do zasady uprawnienie do przedłużenia czasu wykonania robót w razie opóźnienia się zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań przysługuje wykonawcy kumulatywnie z uprawnieniem do domagania się zapłaty za koszty spowodowane opóźnieniem wraz z naliczeniem „umiarkowanego zysku”, „które należy włączyć do ceny”. Trzeba podkreślić, że wykonawca zwykle uwzględnia tego rodzaju okoliczności przy kalkulowaniu oferty cenowej mającej go następnie wiązać w stosunku do zamawiającego. Czytaj dalej


Procedury FIDIC zawierają gotowe klauzule walorazycyjne

W oryginalnych Warunkach Kontraktowych FIDIC przewidziano klauzule waloryzujące 100-bank-notes-bills-2099wynagrodzenie Wykonawcy ze względu na zmianę stosunków w obrocie gospodarczym w trakcie realizacji Kontraktu. Przewidziane tu zostały zarówno zmiany prawa (klauzula 13.7), jak i zmiany cen typowych czynników cenotwórczych jak materiały i robocizna (klauzula 13.8). Klauzula 13.8 w jej oryginalnym brzmieniu została ponadto tak pomyślana aby to strony ostatecznie zdecydowały przed podpisaniem Aktu Umowy jakie czynniki będą wpływać na waloryzację w jakich okolicznościach będą się aktualizować. Tabelę danych korekcyjnych która posłuży do obliczeń waloryzacji Strony umieszczają w Załączniku do Oferty. Klauzula jest bardzo mądrzę opracowana. Waloryzowany jest Koszt, a nie zysk Wykonawcy co wydaje się uczciwym rozwiązaniem. Czytaj dalej


Kary umowne ustala Inżynier Kontraktu

Klauzula 8.7 Warunków Kontraktu (Żółta i Czerwona Książka) przewiduje, że w przypadku nie zakończenia przez Wykonawcę Robót w Czasie na Ukończenie Zamawiający jest uprawniony do buy-cash-coins-2116roszczenia finansowego w którym będzie domagał się zapłaty kar umownych. Roszczenie takie powinno zostać zgłoszone Inżynierowi na podstawie klauzuli 2.5 Warunków Kontraktu. Po wystąpieniu z takim roszczeniem przez Zamawiającego Inżynier podejmuje dalsze czynności na podstawie klauzuli 3.5 Warunków Kontraktu. Zatem najpierw podejmuje ze Stronami konsultacje i podejmuje próbę polubownego rozwiązania sporu. W przypadku niepowodzenia podejmuje wiążące „ustalenia” (w nowszej wersji tłumaczenia) lub „określenia (w starszej wersji tłumaczenia). Czytaj dalej


Płatności dla Wykonawcy w procedurach FIDIC mają charakter przejściowy

Procedury FIDIC przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w transzach. Jest to racjonalne rozwiązanie, ponieważ inwestycja budowlana liczona jest co do zasady w latach, zatem przeniesienie całkowitego ciężaru finansowania na Wykonawcę nie byłoby celowe. 2015-04-15 (60)Wykonawca musiałby się bowiem przez dłuższy czas posiłkować wysokim kredytem co znacznie zwiększyłoby koszt realizacji Kontraktu, a zatem i cenę. Charakter zobowiązania, tj. roboty budowlane również nie wymaga aby całe wynagrodzenie było zatrzymane do czasu odbioru końcowego. Inwestycja budowlana należy przecież do grupy tzw. projektów twardych, których postęp i efekt jest widoczny gołym okiem. Zamawiający może na każdym etapie przeprowadzić kontrolę postępu robót. Nad prawidłowym wykonaniem Kontraktu czuwa także przede wszystkim Inżynier Kontraktu. Czytaj dalej


Wykonawca może zawiesić Roboty jeśli nie dostanie zapłaty

Procedury FIDIC w oryginalnym brzmieniu przewidują uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia construction-excavator-site-4510Robót w przypadku gdy Inżynier Kontraktu nie wyda Zamawiającemu Przejściowego Świadectwa Płatności lub gdy Zamawiający nie dokona zapłaty na podstawie wydanego przez Inżyniera Świadectwa Płatności. Taką możliwość przewiduje klauzula 16.1 Warunków Kontraktu (Żółty i Czerwony FIDIC). Warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest powiadomienie o takim zamiarze Zamawiającego z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Zgodnie z treścią klauzuli Wykonawca może zawiesić lub „zmniejszyć tempo” Robót. Skorzystanie z uprawnienia do zawieszenia lub zmniejszenia tempa robót nie pozbawia Wykonawcy innych uprawnień spowodowanych brakiem płatności, w tym naliczenia odsetek lub rozwiązania Kontraktu. Czytaj dalej