Monthly Archives: Grudzień 2016

Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 2

Dziś chciał­bym poru­szyć kolejną kwe­stię zwią­zaną z tłu­ma­cze­niem WK FIDIC na język pol­ski. Online language translationOtóż w 4. wyda­niu angiel­sko – pol­skim nie­zmie­nio­nym 2008 z erratą tzw. Żół­tej Książki (tj. Warun­ków Kon­trak­to­wych dla Urzą­dzeń oraz Pro­jek­to­wa­nia i Budowy DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ zna­la­zło się nowe tłu­ma­cze­nie zwrotu „Time for Com­ple­tion”. Tłu­macz uznał, że traf­niej­szym wydaje się zwrot „Czas na Wyko­na­nie”, nie „Czas na Ukoń­cze­nie”. Zmiana wpro­wa­dziła nieco zamie­sza­nia. Czy­taj dalej