Monthly Archives: Luty 2016

Wykreślona klauzula 14.5

IMG_5160Bio­rąc udział w reali­za­cji inwe­sty­cji z wyko­rzy­sta­niem Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC wie­lo­krot­nie spo­tka­łem się z wykre­śle­niem przez Strony (czy­taj: Zama­wia­ją­cego) klau­zuli 14.5 Warun­ków Ogól­nych. Kon­se­kwen­cją wykre­śle­nia tej klau­zuli było sta­no­wi­sko Zama­wia­ją­cego pre­zen­to­wane w roz­mo­wach na temat płat­no­ści przej­ścio­wych wyra­żane sło­wami: „Będziemy pła­cić jedy­nie za wbu­do­wane Mate­riały i zamon­to­wane oraz uru­cho­mione Urzą­dze­nia”. Czy samo wykre­śle­nie klau­zuli 14.5 WK FIDIC fak­tycz­nie powo­duje taki skutek?

 

Czy­taj dalej