Monthly Archives: Marzec 2016

Żółty FIDIC to umowa o dzieło

Żółty FIDIC to umowa o dzieło

Nie­wiele osób wie, że umowa o roboty, w któ­rej to Wyko­nawca jest obo­wią­zany wyko­nać pro­jekt budow­lany to umowa o dzieło. 2015-04-15 (65)Przy­naj­mniej za taką ucho­dzi w prze­wa­ża­ją­cej czę­ści orzecz­nic­twa sądo­wego (por. Wyrok SN z dnia 7 listo­pada 1997 r., II CKN 446/97, OSNC 1998, nr 4, poz. 67; Wyrok SN z dnia 6 paź­dzier­nika 2004 r., I CK 71/04, OSP 2005, z.12, poz. 146; uchwała SN z dnia 11 stycz­nia 2002 r., III CZP 63/01, OSNC 2002, nr 9, poz. 106; Wyrok SA w Gdań­sku z dnia 20 kwiet­nia 1995 r., 1 ACr 101/95, OSA 1995, z.9, poz. 61).

Czy­taj dalej