Monthly Archives: Październik 2016

Czy klauzula 20.1 jest sprzeczna z art. 119 kc?

Pomię­dzy uczest­ni­kami pro­cesu inwe­sty­cyj­nego wystę­puje czę­sto spór doty­czący zgod­no­ści klau­zuli 20.1 Warun­ków 2015-04-15 (89)Kon­trak­to­wych FIDIC z art. 119 kc. Cho­dzi o to czy okre­ślony w klau­zuli ter­min 28 dni na powia­do­mie­nie o rosz­cze­niu, po upły­wie któ­rego „Czas na Wyko­na­nie nie zosta­nie prze­dłu­żony, Wyko­nawca nie będzie upraw­niony do dodat­ko­wej zapłaty, a Zama­wia­jący będzie zwol­niony z wszel­kiej odpo­wie­dzial­no­ści z tytułu rosz­cze­nia” jest zgodny z art. 119 kc według któ­rego „Ter­miny przedaw­nie­nia nie mogą być skra­cane ani prze­dłu­żane przez czyn­ność prawną.” Czy ter­min okre­ślony w klau­zuli 20.1 jest ter­mi­nem przedaw­nie­nia? Na pierw­szy rzut oka wydaje się, że tak. Czy­taj dalej