Monthly Archives: Wrzesień 2015

Załącznik do Oferty

Uczest­ni­czy­łem swego czasu w reali­za­cji Kon­traktu, w któ­rym nie było Warun­ków Szcze­gól­nych ani Załącz­nika do Oferty. Był Akt Umowy, napi­sany w for­mie tra­dy­cyj­nej umowy o roboty budow­lane (choć bar­dzo ogólny). 2015-09-11 (8)Bra­ko­wało usta­lo­nej hie­rar­chii doku­men­tów, a nade wszystko odwo­ła­nia do Warun­ków Ogól­nych Kon­traktu FIDIC. Zama­wia­jący two­rząc doku­men­ta­cję prze­tar­gową zaan­ga­żo­wał „eks­per­tów” ciut mniej roze­zna­nych w tema­cie. Można powie­dzieć, że znów wszyst­kiemu winna ta naj­niż­sza cena (wyko­nawca doku­men­ta­cji był wyło­niony w dro­dze prze­targu), ale w Per­so­nelu Zama­wia­ją­cego rów­nież nie było kom­pe­tent­nej osoby spraw­dza­ją­cej, która dostrze­głaby taki „wiel­błąd” jak brak pod­sta­wo­wych doku­men­tów two­rzą­cych Kon­trakt. O ile sam brak Warun­ków Szcze­gól­nych dał się jakoś „łatać” na bie­żąco (część regu­la­cji zawarto w Akcie Umowy), o tyle uby­tek Załącz­nika do Oferty bar­dzo doskwie­rał. Przy oka­zji mia­łem oka­zję powtó­rzyć zakres infor­ma­cji, która zawiera Załącz­nik.

Można je zesta­wić w for­mie nastę­pu­ją­cych pytań (w przed­mio­to­wym Kontr­ak­cie nie­stety wiele pozo­stało bez odpo­wie­dzi, co rodziło póź­niej sze­reg spo­rów mię­dzy Stronami):

Czy­taj dalej