Category Archives: Świadectwo Przejęcia

Świadectwo Przejęcia w orzecznictwie SN

Bar­dzo cie­kawy wyrok wydał w zeszłym roku Sąd Naj­wyż­szy roz­pa­tru­jąc skargę kasa­cyjną w wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comspra­wie doty­czą­cej jed­nego ze sta­dio­nów pod EURO 2012 (Wyrok Sądu Naj­wyż­szego z 13 wrze­śnia 2017 r., Sygn. akt IV CSK 578/16, www.sn.pl). Jedną z klu­czo­wych kwe­stii w wyroku były roz­wa­ża­nia sądu na temat zna­cze­nia Świa­dec­twa Prze­ję­cia o któ­rym mowa w klau­zuli 10.1 WK FIDIC. SN odniósł się także do nur­tu­ją­cego wszyst­kich, któ­rzy mają do czy­nie­nia z WK FIDIC pyta­nia: czy Świa­dec­two Prze­ję­cia jest sub­sty­tu­tem pro­to­kołu odbioru koń­co­wego robót. Poni­żej przed­sta­wiam obszerne frag­menty uza­sad­nie­nia orze­cze­nia SN, wytłusz­cza­jąc w mojej oce­nie naj­cie­kaw­sze wersy.

Czy­taj dalej


Co z Protokołem odbioru?

Czy w umo­wie o roboty budow­lane opar­tej o Warunki Kon­trak­towe FIDIC konieczne jest DSCN2208spo­rzą­dze­nie Pro­to­kołu odbioru koń­co­wego robót? Uważna lek­tura klau­zuli 10.1 Warun­ków Ogól­nych pozwala jed­no­znacz­nie stwier­dzić, że nie ma tam mowy o żad­nym Pro­to­kole odbioru. Wyko­nawca po zakoń­cze­niu Robót (lub tuż przed) składa Inży­nie­rowi wnio­sek o wyda­nie Świa­dec­twa Prze­ję­cia. IK w ter­mi­nie 28 dni wydaje Świa­dec­two, albo odma­wia jego wyda­nia z poda­niem uza­sad­nie­nia. I na tym w zasa­dzie nale­ża­łoby zakoń­czyć. Pro­to­kół odbioru koń­co­wego (wbrew nie­któ­rym sądom) nie jest rów­nież wyma­gany przez obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa budow­la­nego. Pro­to­kołu Nie musimy go także załą­czać do wnio­sku o pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie obiektu (choć cza­sami PINB bez­praw­nie żąda od nas takiego doku­mentu). Wydaje się więc, że o ile nie zmo­dy­fi­ko­wa­li­śmy sobie klau­zuli 10.1 w Szcze­gól­nych Warun­kach Kon­traktu, Pro­to­kół odbioru koń­co­wego nie jest konieczny, a wystar­cza­ją­cym doku­men­tem potwier­dza­ją­cym zakoń­cze­nie prac i goto­wość obiektu do użyt­ko­wa­nia jest w sto­sunku mię­dzy Stro­nami Kon­traktu Świa­dec­two Prze­ję­cia wyda­wane przez Inży­niera Kon­traktu. Czy­taj dalej